ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ Й ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОЇ ПРИРОДИ ІНТЕРЕСУ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ

  • Володимир Сергійович Деревнін Національний університет "Одеська юридична академія"
Ключові слова: інтерес, правова система, юридичний інтерес, правова категорія, цивільне право

Анотація

Стаття присвячена аналізу поняття, характерних ознак, правової природи інтересу в цивільному праві. Визначено, що це правовий зв’язок, що виникає між учасниками суспільних відносин на підставі правової ініціативи. Юридичний інтерес як категорія забезпечує рівність як формального, так і фактичного його учасників. Як висновок установлено, що юридичний інтерес – це правовий зв’язок, який виникає між учасниками суспільних відносин на основі правової ініціативи, що проявляється одним стосовно іншого, який очікує сприятливих юридичних наслідків власної правової ініціативи у вигляді певного блага. Відповідно, юридичний інтерес забезпечує як формальну (правову) рівність, так і фактичну рівність (рівноправ’я).

Біографія автора

Володимир Сергійович Деревнін, Національний університет "Одеська юридична академія"

кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного права Національного університету «Одеська юридична академія»

Посилання

1. Цивільний кодекс України. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 40–44. Ст. 356.
2. Харитонов Є.О. Категорія інтересу в цивільному праві України. Актуальні проблеми держави і права : збірник наукових праць / редкол.: С.В. Ківалов (голов. ред.), Ю.М. Оборотов (заст. голов. ред.), Л.Р. Біла (відп. секр.) та ін. ; ОНЮА. Одеса : Юрид. л-ра, 2005. Вип. 25.
3. Грибанов В.П. Интерес в гражданском праве. Советское государство и право. 1967. № 1. С. 50.
4. Грибанов В.П. Интерес в гражданском праве. Осуществление и защита гражданских прав. 2-е изд., стереотип. Москва : ЮрИнфор, 2001. 212 с.
5. Харитонов Є.О. Категорія інтересу в цивільному праві України. Актуальні проблеми держави і права : збірник наукових праць. 1994–2005. Вип. 25. С. 216.
6. Чепис О.І. Інтерес в цивільному праві: сутність, місце та особливості захисту : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03. Ужгород, 2010. 230 с.
7. Конституція України : Закон України від 28 червня 1996 року. Відомості Верховної Ради України. 2014. № 11. Ст. 47.
8. Ткачук А.Л., Дрішлюк А.І. Цивільно-правовий захист охоронюваних законом інтересів. Актуальні проблеми держави і права. 2003. Вип. 23.
9. Первомайський О. Поняття інтересу в цивільному праві та законодавстві. Юридична Україна. Журнал Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. 2014. № 11. С. 54.
10. Рішення Конституційного Суду України від 01.12.2004 № 18-рп/2004. Офіційний вісник України. 2004. № 50. Ст. 3288.
Опубліковано
2020-02-16
Розділ
Статті