ОСОБЛИВОСТІ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НЕНАЛЕЖНЕ НАДАННЯ ПОСЛУГ ПЛАСТИЧНОЇ ХІРУРГІЇ

  • Олена Михайлівна Берназ-Лукавецька Національний університет "Одеська юридична академія"
Ключові слова: цивільно-правова відповідальність, послуги пластичної хірургії, противоправна поведінка, вина, шкода

Анотація

У статті проведено аналіз особливостей цивільно-правової відповідальності за неналежне надання послуг пластичної хірургії. Розглядаються умови настання цивільно-правової відповідальності, до яких зараховують протиправність поведінки (дій або бездіяльності) виконавця послуг; шкоду як наслідок протиправної поведінки; причинний зв’язок між шкодою та протиправною поведінкою; вину. Окрім того, узагальнено та проаналізовано різноманітні наукові підходи щодо відмежування між договірною та деліктною відповідальністю.

Біографія автора

Олена Михайлівна Берназ-Лукавецька, Національний університет "Одеська юридична академія"

кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного права Національного університету «Одеська юридична академія»

Посилання

1. Смотров О.І. Порушення виконавцем договору щодо оплатного надання медичних послуг як необхідна умова цивільної відповідальності. Вісник Національного університету внутрішніх справ. 2002. Вип. 18. С. 317.
2. Заіка Ю.О Українське цивільне право : навчальний посібник. Київ : Правова єдність, 2008. URL: http://pidruchniki.ws/1398062744927/pravo/zagalni_polozhennya_pro_dogovori.
3. Савченко В.О. Медичні послуги як об’єкт цивільних правовідносин : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право». Київ, 2014. С. 12.
4. Сенякин И.Н. Понятие, признаки и виды юридической ответственности. Теория государства и права : курс лекций / под ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько. 2-е изд., перераб. и доп. Москва, 2001. С. 598–599.
5. Герц А.А. Особливості змісту договору про надання медичних послуг у пластичній хірургії. Часопис Київського університету права. 2015. № 2. С. 150–160.
6. Паришкура В.В. Проблемні аспекти цивільно-правової відповідальності без вини. Вісник вищої ради юстиції. 2010. № 2. С. 67. URL: http://www.vru.gov.ua/content/article/visnik02_09.pdf.
7. Гринько С.Д. Непереборна сила як безумовна підстава звільнення від відповідальності в цивільному праві України. Університетські наукові записки. 2007. № 2 (22). С. 187.
8. Договірне право України. Особлива частина : навчальний посібник / Т.В. Боднар, О.В. Дзера, Н.С. Кузнецова та ін. ; за ред. О.В. Дзери. Київ : Юрінком Інтер, 2009. С. 1127.
9. Волков В.Д., Дешко Л.Н., Заблоцкий В.П. Медицинское право Украины. Донецк : ДонНУ, 2005. С. 193.
10. Стеценко С.Г., Стеценко В.Ю., Сенюта І.Я. Медичне право України. Київ : Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2007. С. 275.
11. Степанов Д. Услуги как объект гражданских прав. Российская юстиция. 2005. № 2. С. 17.
12. Эрделевский А.М. Компенсация морального вреда в России и за рубежом. Москва : Издательская группа «ФОРУМИНФАМ» 1997. С. 130, 140.
13. Гражданское и торговое право капиталистических государств / Е.А. Васильев, В.В. Зайцева, А.А. Костин и др. Москва : Международные отношения, 1992. С. 432
Опубліковано
2020-02-16
Розділ
Статті