ПРАВОВА КОЛІЗІЯ МІЖ НАБУТТЯМ ПРАВА ВЛАСНОСТІ В МОМЕНТ ОТРИМАННЯ РЕЧІ ВІД НЕПОВНОВАЖНОГО ВІДЧУЖУВАЧА Й ВІНДИКАЦІЄЮ

  • Петро Дмитрович Гуйван Полтавський інститут бізнесу
Ключові слова: набувальна давність, перехід власності, добросовісний набувач, віндикація

Анотація

Стаття присвячена вивченню актуального питання співвідношення правових механізмів переходу права власності до незаконного добросовісного набувача в момент отримання ним речі від неповноважного відчужувача та в порядку реалізації механізму набувальної давності. Автор праці вважає, що сучасна цивілістика не зовсім правильно оперує таким поняттям, як «способи заперечень проти віндикації», вимушено перетворюючи матеріальний речовий захист власності у фактичний спір про наявність чи відсутність права. Тому в статті розглянуто аспекти правової колізії між статичним правом власності неволодіючого власника й динамічним правом володіючого невласника. Установлено, що за наявності у володільця заперечень проти віндикації в позові має бути відмовлено не завдяки їм, а саме у зв’язку з відсутністю в позивача права, яке він міг би захистити за допомогою віндикації.

Біографія автора

Петро Дмитрович Гуйван, Полтавський інститут бізнесу

кандидат юридичних наук, заслужений юрист України, професор Полтавського інституту бізнесу

Посилання

1. Дождев Д.В. Добросовестность (bona fides) как правовой принцип. Политико-правовые ценности: история и современность / под ред. В.С. Нерсесянца. Москва : Едиториал УРСС, 2000. С. 96–128.
2. Авласевич А.И. Проблемы приобретения права собственности от неуправомоченного отчуждателя, владения и владельческой защиты. URL: http://www.ibil.ru/index.php?type=review&area=1&p=articles&id=708.
3. Скловский К.И. Собственность в гражданском праве : учебно-практическое пособие. Москва : Дело, 1999. 512 с.
4. Аксюк И.В. Добросовестность приобретения как основание как основание возникновения права собственности на недвижимость. Журнал российского права. 2007. № 3. С. 67–72.
5. Морандьер Жулио де ла. Гражданское право Франции / перевод с французского Е.А. Флейшиц. Москва, 1960. Т. 2. 728 с.
6. Попович П.В. Приобретательная давность по русскому и остзейскому гражданскому праву равно по проекту гражданского уложения. Варшава : Тип. Варшавского учебного округа, 1913. 252 с.
7. Эннекцерус Л. Курс германского гражданского права / пер с нем. Москва, 1949. Т. 1. Полутом 1 / под ред. И.Б. Новицкого. 483 с.
8. Бубнов М.Ю. Приобретательная давность как основание приобретения права собственности : дисс. … канд. юрид. наук : 12.00.03. Рязань, 2003. 174 с.
9. Рахмилович В.А. О праве собственности на вещь, отчужденную неуправомоченным лицом добросовестному приобретателю (к вопросу о приобретении права от неуправомоченного лица). Проблемы современного гражданского права : сборник статей / отв. ред. В.Н. Литовкин, В.А. Рахмилович. Москва : Городец, 2000. С. 126–144
Опубліковано
2020-02-16
Розділ
Статті