ОСОБЛИВОСТІ РОЗУМІННЯ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

  • Євген Олегович Харитонов Національний університет "Одеська юридична академія"
  • Олена Іванівна Харитонова Національний університет "Одеська юридична академія"
Ключові слова: цивільне право, приватне право, євроінтеграція, концепт, фронтир, адаптація, сімейне право, господарське право

Анотація

У статті розглядаються два блоки проблем. Перший блок – це, власне, розуміння цивільного права та його співвідношення з правом приватним, визначення поняття і змісту категорії «цивільне право (законодавство) України» як предмета адаптації до умов внутрішнього ринку ЄС. До другого входять проблеми визначення співвідношення цивільного й сімейного права.

Зазначено, що існує загальна проблема вибору між приватноправовим (гуманітарним) підходом і підходом публічно-правовим (державно-регулятивним). Зазначені обставини мають бути враховані під час визначення алгоритму адаптації України до правової системи ЄС. При цьому мають бути вирішені також проблеми світоглядної, ментальної тощо сумісності, без чого не може бути досягнуто бажаного результату. Оскільки Україна належить до «цивілізацій фронтиру», неоднозначним є ставлення до дихотомії «приватне право» – «публічне право», не надто чітке визначення співвідношення концептів «приватне право – цивільне право», існує перманентна дискусія цивілістів із прибічниками концепції «господарського права» тощо.

Біографії авторів

Євген Олегович Харитонов, Національний університет "Одеська юридична академія"

доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України,
завідувач кафедри цивільного права Національного університету «Одеська юридична академія»

Олена Іванівна Харитонова, Національний університет "Одеська юридична академія"

доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України,
завідувач кафедри права інтелектуальної власності та корпоративного права Національного університету «Одеська юридична академія»

Посилання

1. Інтеграційний процес: засади правового регулювання. URL: http://vuzlib.com/content/view/1372/92/.
2. Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу : Закон України від 18 березня 2004 p. Відомості Верховної Ради України. 2004. № 29. Ст. 367.
3. Грищак С.В. Теоретичні основи адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу. Форум права. 2012. № 4. С. 273–275.
4. Петров П.Д. Інституційний механізм адаптації законодавства України до законодавства ЄС. URL: http://old.minjust.gov.ua/4748.
5. Хоменко О.О. Діалог сучасних правових систем. Адаптація правової системи України до Європейського права. URL: http://eurolaw.org.ua/docs/2011_3/txts/13-Homenko.pdf.
6. Кодифікація приватного (цивільного) права України / за ред. А. Довгерта. Київ : Український центр правничих студій, 2000. С. 14–15.
7. Сивий Р.Б. Приватне (цивільне) право в системі права України : монографія. Київ : КВІЦ, 2006. 214 с.
8. Довгерт А. Методологічне значення ідеї наднаціонального цивільного права. Право України. 2009. № 8. С. 15–19.
9. Майданик Р.А. Розвиток приватного права України : монографія. Київ, 2016. 226 с.
10. Борисова В.І. Цивільне право як галузь приватного права. Спогади про Людину, Вченого, Цивіліста-епоху (до 85-річчя від Дня народження академіка Ярославни Миколаївни Шевченко) / за заг. ред. Р.О. Стефанчука. Київ, 2017. С. 21–37.
11. Про походження та динаміку цього концепту. Чорновол І. Компаративні фронтири: світовий і вітчизняний вимір / наук. ред. Леонід Зашкільняк. Київ, 2015. С. 33–50.
12. Батлер У.Е. Українське цивільне право: враження зарубіжного юриста. Батлер У.Е. Мудрість порівняльного правознавства: збірник статей / упорядник і науковий редактор О.В. Кресін. Киів : Логос, 2019. 572 с.
13. Иоффе О.С. Развитие цивилистической мысли в СССР. Иоффе О.С. Избранные труды по гражданскому праву: Из истории цивилистической мысли. Гражданское правоотношение. Критика теории хозяйственного права. Москва, 2000. Ч. 1. С. 217.
14. Матвеев Г.К. О концепции хозяйственного права. Правоведение. 1961. № 1. С. 70.
15. Тадевосян В.С. Сущность советского хозяйственного права и предстоящая кодификация гражданского законодательства СССР. Советское государство и право. 1959. № 6. С. 50.
16. О предмете советского гражданского права (к итогам дискуссии). Советское государство и право. 1955. № 5. С. 57 і наст.
17. Горбачев М.С. Перестройка и новое мышление для нашей страны и для всего мира. Москва, 1988. С. 13–20.
18. Прозоров В.Ф. Правовые предпосылки экономической независимости индивида. Советское государство и право. 1990. № 6. С. 8–15.
19. Лаптев В.В. Регулируемый рынок и хозяйственное законодательство. Правоведение. 1990. № 5. С. 58–61.
20. Мамутов В.К. Регулируемая экономика и хозяйственное право. Правоведение. 1990. № 6. С. 17.
21. Гайворонский В.Н. Правовые средства перестройки хозяйственного механизма : автореф. дисс. … докт. юрид. наук. Харьков, 1990. С. 22.
22. Матвеев Г.К. Экономическая реформа и кодификация гражданского законодательства: К истории многолетней дискуссии. Государство и право. 1992. № 5. С. 50–55.
23. Матвєєв Г. Про майбутній Цивільний кодекс України. Право України. 1992. № 10. С. 45.
24. Знаменський Г. Про концепцію господарського (торговельного) кодексу України. Право України. 1992. № 10. С. 46.
25. Доповідь Я. Шевченко «Проблеми підвищення ефективності цивільного законодавства у сфері цивільно-правових відносин», доповідь Н. Кузнєцової «Шляхи розвитку законодавства про підприємницьку діяльність в Україні» на наук.-практ. конф., присвяченій Концепції розвитку законодавства України. Право України. 1996. № 7. С. 11–12.
26. Сімейне право України : підручник / за ред. Ю.С. Червоного. Київ, 2004. С. 5–22.
27. Сімейне право України : підручник / Л.М. Баранова, В.І. Борисова, І.В. Жилінкова та ін. ; за заг. ред. В.І. Борисової та І.В. Жилінкової. Київ, 2004. С. 3–16.
28. Ромовська З.В. Українське сімейне право : підручник для студ. вищ. навч. закл. Київ, 2009. С. 20–22
Опубліковано
2020-02-16
Розділ
Статті