СУТНІСТЬ МАЙНОВОЇ ПОРУИ ЯК АКЦЕСОРНОГО ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ТА ЇЇ ВІДМЕЖУВАННЯ ВІД СУМІЖНИХ ПРАВОВИХ КАТЕГОРІЙ

  • Віталій Віталійович Красуцький ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Ключові слова: застава, майнова порука, майновий поручитель, акцесорне зобов’язання

Анотація

Стаття присвячена дослідженню проблематики інституту майнової поруки як акцесорного зобов’язання та її
питанню її відмежування від інших інститутів та правових категорій. Досліджуються підстави виникнення та при-
пинення, суб’єктний склад правовідносин застави, де заставодавцем є майновий поручитель, з метою розмежу-
вання інституту майнової поруки з інститутом поруки, які являють собою два різні види (способи) забезпечення
виконання зобов’язань з відмінними характерами. У статті з’ясовуються теоретичні підходи до розуміння сутності
майнової поруки, поняття та правової природи акцесорних зобов’язань майнового поручителя.

Біографія автора

Віталій Віталійович Красуцький, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Аспірант
Юридичного інституту
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Посилання

1. Цивільний кодекс України. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2003. №№ 40-44. Ст. 356.
2. Закон України «Про іпотеку». Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2003. № 38. Ст. 313.
3. Бетелл Т. Собственность и процветание. Москва : ИРИСЭН, 2008. 480 с.
4. Спасибо-Фатеєва І.В. Рівнобудренний трикутник правовідносин застави : становище майнового поручителя. Цивілістика :
на шляху формування доктрин : вибр. наук. пр. Харків : Золоті Ворота, 2012. С. 592–598
5. Щенникова Л.В. Вещное право: учебное пособие. Пермь : Изд-во Пермск. ун-та. 2001. 240 с
6. Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права (по изд. 1917 г.). Москва, 1995. 556 с.
7. Суханов Е.А. Общие положения о праве собственности и других вещных правах. Хозяйство и право. 1995. № 6. С. 26–28.
8. Звоницкий А.С. О залоге по русскому праву. Киев, 1912. С. 401.
9. Анненков К. Система русского гражданского права. 2-е изд. Санкт-Петербург, 1901. С. 345.
10. Синайский В.И. Русское гражданское право. К., 1912.
Опубліковано
2019-12-05
Розділ
Статті