ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ АЛЬТЕРНАТИВНИХ СПОСОБІВ ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

  • Валерія Євгенівна Прущак
Ключові слова: альтернативне вирішення спорів, примирні процедури, цивільно-правовий спір, історичні підходи до вирішення конфліктів, посередник

Анотація

У статті досліджено альтернативні способи вирішення спорів, окреслено історичний аспект їх виникнення
та розвитку. Досліджено нормативне регулювання та функціонування зазначених способів вирішення спорів
у країнах ближнього та дальнього зарубіжжя та проаналізовано положення законодавства, що регулюють їхнє
здійснення. У статті також приділено увагу правовому регулюванню цього процесу в Україні. Процедури альтернативного вирішення цивільно-правових спорів охарактеризовано як ефективний механізм примирення сторін.

Посилання

1. Аболонин В.О. Развитие примирительных процедур в рамках саморегулируемых организаций. Арбитражный и гражданский процесс. 2009. № 9.
2. Гайворонська I. Iсторичний розвиток мирного і компромісного вирішення кримінально-правових конфліктів на українських землях. Юридична Україна. 2008. № 5.
3. Генеза статусу потерпілого в історії вітчизняного кримінального процесу. Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія Право. 2012. № 2 (6). URL: http://lj.oa.edu.ua/articles/2012/n2/12hopvkp.pdf.
4. Гриб А.М. Примирення та відновне правосуддя у правовому житті Київської Русі. Порівняльно-аналітичне право: електронне наук. фахове видання. 2013. № 2.
5. Законы XII таблиц (Legesduodecem Tabutarum). URL: http://kulturoznanie.ru/?work=rome_law_tables.
6. Леннуар Н.Н. Альтернативное разрешение споров: переговоры и медиация. Изд-во Санкт-Петербургского института права
имени Принца П.Г. Ольденбургского, 2004.
7. Нестор Н.В. Правове регулювання примирення: історичний погляд. Держава та регіони. 2010. № 2.
8. Покровский И.А. История римского права. Санкт-Петербург : Летний Сад, 2002.
9. Саєнко Г. Ретроспектива угоди в кримінальному процесі України. Національний юридичний журнал теорія та практика.
2014. №.6.
10. Стефанович П.С. Крестоцелование и отношение к нему Церкви в Древней Руси. Средневековая Русь : сб. науч. трудов.
Москва : Индрик, 2004. Вып. 5.
11. Цвайгерт К., Кётц Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права: В 2 т. Т. 1. Основы. Москва :
Международные отношения, 1998.
12. Ясиновський І.Г. Історичний аспект розвитку інституту медіації та сучасні тенденції його розвитку. Науковий вісник
Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. 2014. № 102. Т. 1.
13. Ященко А.М. Примирення з потерпілим у механізму кримінально-правового регулювання : дис. … канд. юрид. наук :
12.00.08. Київ, 2006.
Опубліковано
2020-02-04
Розділ
Статті