ВПЛИВ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ (ПІДСУДНОСТІ) ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА ЗВЕРНЕННЯ ДО СУДУ ЗА ЗАХИСТОМ У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ

  • Юлія Іванівна Полюк
Ключові слова: звернення до суду, право на звернення до суду за захистом, умови реалізації права на звернення до суду за захистом, підсудність, територіальна юрисдикція

Анотація

Статтю присвячено дослідженню основних доктринальних підходів до визначення сутності поняття підсудність, визначено динамічнийаспект підсудності, щорозкривається при реалізації права на звернення до суду за
захистом. Дотримання правил підсудності розглянуто в якості умови реалізації права на звернення до суду за
захистом, надано її оцінку відповідно до існуючих європейських стандартів судочинства. Встановлено, що у разі
порушення правил підсудності при реалізації права на звернення до суду за захистом для особи, яка їх порушила, жодних наслідків процесуально-правового характеру не настає. Вимога щодо дотримання правил підсудності розуміється законодавцем як невід’ємна ознака добросовісної поведінки суб’єкта звернення. Обґрунтована
доцільність визначення в якості умови реалізації права на звернення до суду за захистом дотримання правил
підсудності з урахуванням обов’язку суб’єкта звернення не порушувати встановлені законом правила підсудності
та пильнувати за тим, чи правильно встановить підсудність суд у разі допущення помилки, а також процесуально-правових наслідків, які можуть настати після розгляду справи судом першої інстанції у разі ігнорування та нехтування цим обов’язком.Доведено, що вимогу про дотримання правил підсудності слід включити до складу умов
реалізації права на звернення до суду за захистом.

Посилання

1. Гражданский процесс России : учебник / под ред. М.А. Викут. Москва : Юристъ, 2005. 480 с.
2. Гражданский процесе : учебник / под ред. Яркова В.В. Москва : Волтерс Клувер, 2006. 703 с.
3. Луспеник Д.Д. Розгляд цивільних справ судом першої інстанції. Харків : Харківюрид., 2006. 480 с.
4. Курс цивільного процесу: підручник / В.В. Комаров, В.А. Бігун, В.В. Баранкова та ін. ; за ред. В.В. Комарова. Xарків, 2011.
1352 с.
5. Оверчук С.В. Проблеми визначення поняття підсудності. Держава і право. Юридичні і політичні науки. Київ,
2006. Вип. 14. С. 334–340.
6. Радченко П.І. Цивільна юрисдикція як наукова проблема. Проблеми удосконалення правового регулювання місцевого самоврядування в Україні. Харків, 2006. С. 290–293.
7. Про деякі питання юрисдикції загальних судів та визначення підсудності цивільних справ : Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 01.03.2013 року. № 3. URL:
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0003740-13.
8. Штефан М.Й. Цивільне процесуальне право України : підручник. Київ : Видавничий Дім «Ін Юре», 2005. 624 с.
9. Бахрах Д.Н. Подведомственность юридических дел и ее уровни. Журнал российского права. 2015. № 4. С. 46–60.
10. Єфімов О.М. Правові засади підсудності цивільних справ. Юридична Україна. 2015. №6. С. 29–39.
11. Цивільний процесуальний кодекс України: Закон України від 18.03.2004. № 1618-IV. Дата оновлення: 10.06.2018.
URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1618-15.
12. Opinion № 6 (2004) Of The Consultative Council Of European Judges (CCJE) To The Attention Of The Committee Of Ministers Of
The Council Of Europe On Fair Trial Within A Reasonable Time And Judge’s Role In Trials Taking Into Account Alternative Means
Of Dispute Settlement 22–24 November 2004: Consultative Council Of European Judges. URL: https://rm.coe.int/168074752d.
Опубліковано
2020-02-04
Розділ
Статті