ЕЛЕКТРОННИЙ ЦИФРОВИЙ ПІДПИС (ЕЦП) В ІТ-ENTERPRISE

  • Ольга Олександрівна Полуніна
Ключові слова: електронний цифровий підпис, електронний документ, електронна комерція, інтернет-магазин, транскордонна інтероперабельність

Анотація

У статті досліджується сучасний стан захисту електронних документів від підробки і несанкціонованих модифікацій та використання електронного цифрового підпису (ЕЦП). Так в діяльності підприємства, а також і в особистих цілях електронний підпис виконує певні функції, що є аналогічними для підпису людини. Наявність електронного цифрового підпису гарантує, що даний документ був створений саме цією людиною, тому документ, що підтверджує ЕЦП є рівнозначний своєму паперовому аналогу.

Посилання

1. Цивільне право України: курс лекцій. У 6 т. Т. 5. Кн. 2. Договірне право: Ч. 1. Загальні положення та договори на передачу
майна у власність / за ред. Р.Б. Шишки. Харків : Еспада, 2006. 336 с.
2. Про захист прав споживачів : Закон України від 12.05.1991 № 1023-XII. Відомості Верховної Ради України. 1991.
№ 30. Ст. 379.
3. Козье Д. Электронная коммерция / пер. с англ. Москва : Издательско-торговый дом «Русская Редакция», 1999. 288 с.
4. Алябйєва Н.В. Договір про надання послуг у мережі інтернет. Проблеми цивільного права та процессу : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченій памйяті професора О.А. Пушкіна (23 травня 2009 р.). Харків : Вид-во
Харк. нац. ун-ту внутр. справ, 2009. 436 с.
5. Кирилюк О.Ю. Договори, що укладаються з використанням електронних засобів звйязку : автореф. дис. … канд. юрид.
наук : 12.00.03. Київ, 2015. 20 с.
6. Методологічні засади вдосконалення цивільного процесуального права: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції до 150-річчя від дня народження Є.В. Васьковського (Одеса, 8 квітня 2016 р.) / уклад. : І.В. Андронов, Н.В. Волкова, О.В. Сатановська. Одеса : Юридична література, 2016. 112 с.
7. Степанов В.С. Договоры в сети Интернет: теория и практика. Цивилистические записки. Вып. 2. 2002. 330 с.
8. Цивільний кодекс України: наук.-практ. комент. / за ред. розробників проекту Цивільного кодексу України. Київ : Істина,
2004. 928 с.
9. Про електронну комерцію: Закон України від 03.09.2015 р. Відомості Верховної Ради України. 2015. № 45. Ст. 410.
Опубліковано
2020-02-04
Розділ
Статті