ПІДСТАВИ ПЕРЕГЛЯДУ СУДОВИХ РІШЕНЬ ЗА НОВОВИЯВЛЕНИМИ ОБСТАВИНАМИ

  • Регіна Францівна Гонгало
Ключові слова: правосуддя, цивільний процес

Анотація

У статті викладено наукові результати аналізу положень нової редакції Цивільного процесуального кодексу України та надано оцінку підстав перегляду судових рішень за нововиявленними обставинами, а також проаналізовано, чому ці обставини вважаються нововиявленними. Сформульовано пропозиції щодо вдосконалення положень
цивільного процесуального законодавства щодо перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами.

Посилання

1. Звіт судів першої інстанції про розгляд справ у порядку цивільного судочинства. URL: http://court.gov.ua/sudova_statystyka/
Sud_statustuka_Zvit_ 2018/.
2. Терехова Л.А. Система пересмотра судебных актов в механизме судебной защиты. Москва : Волтерс Клувер. 2007. 315 с.
3. Бойко А.М. Завідомо неправдиве показання. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України від 5 квітня
2001 р. / за ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. Київ : Каннон, А.С.К., 2001 953 c.
4. Уголовный кодекс Украины. Комментарий / под ред. Ю.А.Кармазина и Е.Л. Стрельцова. Харьков : ООО «Одиссей», 2001. 802 с.
5. Великий тлумачний словник сучасної української мови / за ред. В.Т. Бусел. Київ : Ірпень – ВИФ Перун, 2003. 1315 с.
6. Научно-практический комментарий к уголовно-процессуальному кодексу Украины / под ред. В.Т. Маляренко и В.Г. Гончаренко. Київ, 2003. 782 с.
7. Треушников М.К. Доказательства и доказывание в советском гражданском процессе. Москва : Моск. гос. ун-т, 1982. 160 c.
8. Масюк В.В. Презумпції і преюдиції в цивільному судочинстві : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Нац. юрид.
акад. України ім. Ярослава Мудрого. Харків, 2010. 20 с.
9. Грошевий Ю.М. Проблеми удосконалення законодавства, що регулює кримінально-процесуальну діяльність. Вісник Академії правових наук України. 2003. № 2 (33) – 3(34). С. 687.
Опубліковано
2020-02-04
Розділ
Статті