ПРЕДМЕТ ДОКАЗУВАННЯ У СПРАВАХ ЩОДО ЗАХИСТУ СІМЕЙНИХ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ ДИТИНИ У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ

  • Наталія Василівна Волкова
Ключові слова: предмет доказування, захист сімейних прав та інтересів дитини, позбавлення батьківських прав, визнання та оспорювання батьківства, цивільне судочинство

Анотація

Стаття присвячена дослідженню предмета доказування у справах щодо захисту сімейних прав та інтересів дитини. З урахуванням аналізу норм національного законодавства, основних доктринальних підходів та правозастосовної практики, визначено і проаналізовано предмет доказування у справах про визначення місця проживання дитини, про позбавлення батьківських прав, про визнання та оспорювання батьківства.

Посилання

1. Цивільне процесуальне право України : навчальний посібник (для підготовки до іспитів та тестування) / за ред. Н.Ю. Голубєвої. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018. 430 с.
2. Гражданский процесс : учебник / под ред. М.К. Треушникова. Москва : Издательский Дом «Городец», 2011. 832 с.
3. Цивільний процес України : підручник / за заг. ред. Р.М. Мінченко ; ред. І.В. Андронов. Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2016. 756 с.
4. Зейкан Я.П. Цивільний процесуальний кодекс України. Станом на 15.06.2011 : Науково-практичний коментар. Київ : КНТ,
2011. 680 с.
5. Штутин Я.Л. Предмет доказывания в советском гражданской процессе. Москва : Госюриздат, 1963. 186 с.
6. Тріпульський Г.Я. Процесуальні особливості розгляду спорів, які зв’язані з виникненням, здійсненням та зміною особистих немайнових правовідносин між батьками та дітьми : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03. Одеса, 2008. 227 с.
7. Иванова С.А. Судебные споры о праве на воспитание детей. Москва : «Юрид. лит.», 1974. 168 с.
Опубліковано
2020-02-04
Розділ
Статті