СИСТЕМА ОРГАНІВ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬ ПРИМУСОВЕ ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ

  • Ілля Олександрович Бут
Ключові слова: органи, що здійснюють примусове виконання рішень, Департамент державної виконавчої служби, управління державної виконавчої служби, відділ примусового виконання рішень, відділ державної виконавчої служби

Анотація

В статті досліджуються особливості реформованої системи органів, що здійснюють примусове виконання рішень. Стверджується, що окрім Міністерства юстиції України до системи органів примусового виконання рішень входять органи державної виконавчої служби, якими є Департамент державної виконавчої служби; управління державної виконавчої служби; відділи державної виконавчої служби. Утворені «Центри виконання рішень» не є суб’єктами виконання рішень, оскільки вони здійснюють лише функції комунікації з учасниками виконавчого провадження, та за допомогою інших працівників органу державної виконавчої служби виконують лише ті обов’язки державного виконавця, які не пов’язані із вчиненням виконавчих дій (видача копій постанов державного виконавця, реєстрація вхідної кореспонденції, ознайомлення з матеріалами виконавчого провадження тощо).

Посилання

1. Макушев П.В. Державна виконавча служба в Україні: адміністративно-правове дослідження : дис… докт. юрид. наук :
12.00.07; Запорізький національний університет. Запоріжжя, 2017. 535 с.
2. Про затвердження Положення про Міністерство юстиції України : Постанова Кабінету Міністрів України; Положення від 02.07.2014 № 228. База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/
go/228-2014-%D0%BF.
3. Гришко Є.М. Державне управління у сфері примусового виконання рішень судів та інших органів в Україні : дис. ... канд.
наук з держ. упр. : 25.00.01; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. Київ, 2016. 270 с.
4. Про ліквідацію Департаменту державної виконавчої служби : постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.2006 № 1622.
URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1622-2006-%D0%BF.
5. Про затвердження Типового положення про управління державної виконавчої служби головних територіальних управлінь
юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, Типового положення про відділ державної виконавчої служби головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції
України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі : Наказ Міністерства юстиції України;
Положення від 20.04.2016 № 1183/5. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/z0617-16.
6. Постанова у справі №303/3418/17 від 11 червня 2019 р. : Верховний Суд. Єдиний державний реєстр судових рішень.
URL:http://reyestr.court.gov.ua/Review/82315800.
Опубліковано
2020-02-04
Розділ
Статті