ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАХИСТУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ

  • Олександр Валентинович Бігняк
Ключові слова: Європейський суд з прав людини, власність, захист права власності, майно, захист майна, право мирного володіння, межі дозволеного втручання, справедливий баланс, суспільний інтерес, законні очікування

Анотація

Стаття присвячена дослідженню одного з найбільш ефективних міжнародних органів в сфері захисту прав
і свобод людини – Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), важливою функцією якого є забезпечення неухильного дотримання і виконання норм конвенції державами-учасниками, зокрема, з питань захисту права власності. Зокрема, проаналізовано зміни до національного законодавства в розрізі правозастосовної практики ЄСПЛ
як джерела права при розгляді справ українськими судами, в тому числі справ про захист права власності.
Автор приходить до висновку, що суд встає на захист тільки тих прав, які прописані в Конвенції та протоколах
до неї. Увага автора звертається на те, що важливість Конвенції обумовлена зокрема широтою закріплених в ній
прав і їх тлумаченням. Аналізується прецедентна практика ЄСПЛ у сфері захисту права власності, а також досліджуються основні позиції ЄСПЛ щодо юридичної природи та змісту понять «майно», «власність», «право захисту
права власності», «захист майна» і «законні очікування». Показано, що до власності в контексті практики ЄСПЛ
може ставитися значний перелік активів як матеріального, так і нематеріального характеру, зокрема нерухоме
майно, рухоме майно, право на пенсію, акції компанії, господарські інтереси, пов'язані з управлінням бізнесом,
а також управління клієнтурою ( ділова репутація, нематеріальні активи і т.д.), клієнти компанії, законні розрахунки щодо настання певних обставин, рішення арбітражного органу в зв'язку з суперечкою тощо.
Значна увага в роботі приділяється дослідженню поняття і змісту права власності відповідно до Протоколу 1 до
Європейської конвенції з прав людини, зокрема, в контексті мирного володіння своєю власністю. Розкриваються головні складові принципу правомірного втручання в право власності, а саме: а) чи є втручання законним;
б) переслідує воно «суспільний інтерес»; в) чи є такий захід (втручання в право на мирне володіння майном) пропорційним певним цілям.
Аналізуючи практику ЄСПЛ, при розгляді справ в яких мова йде про порушення норм ст. 1 Першого Протоколу,
автор приходить до висновку, що Суд виходить з аналізу трьох частин норми в їх сукупності: 1) принцип мирного
володіння майном; 2) порушення такого принципу; 3) контроль за здійсненням права на мирне володіння майном.
Паралельно автором розкриваються також і суміжні питання (справедливий баланс, межі дозволеного втручання і т.д.).

Посилання

1. Федик С.Є. Теоретико-правові аспекти правозастосовної діяльності Європейського суду з прав людини. Закарпатські правові читання : Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції (11–13 квітня 2019 р., м. Ужгород) / Ужгородський національний університет. Ужгород : РІК-У, 2019. С. 199–201.
2. Горобець Н.Г. Захист права власності в практиці Європейського суду з прав людини : автореферат дис. … канд. юрид. наук.
Київ, 2018. 20 с.
3. Протокол до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Офіційний вісник України. 2006.
№ 32. С. 453. Ст. 2372, код акта 36905/2006. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_535.
4. Мірошниченко О.А. Права власності у розумінні Європейського суду з прав людини (загальна характеристика). Форум
права. 2013. № 2. С. 371–375.
5. Шатарська Т. Захист прав власності Європейським судом з прав людини. URL: http://www.shatarska.in.ua/15-zaxist-pravvlasnosti-yevropejskim-sudom-z-prav-lyudini-privesti-priklad-rishennya-yespl-v-konkretnij-spravi/.
6. Новіков Д.В. Гарантії захисту права власності у практиці Європейського суду з прав людини. Європейські перспективи.
2016. Вип. 2. С. 92–98.
7. Клименко О. Баланс приватних і публічних інтересів – основний принцип Європейського суду з прав людини щодо відчуження об’єктів приватної власності в інтересах суспільства. Право України. 2010. № 5. С. 99.
8. Бурденюк, С. Гарантії захисту права власності відповідно до ст. 1 Першого Протоколу Конвенції про захист прав людини
та основоположних свобод. Підприємництво, господарство і право. 2016. № 12. С. 19–23.
9. Є рішення – є майно! Закон і бізнес. URL: https://zib.com.ua/ua/print/101214-e_rishennya__e_mayno.html.
10. У ВСУ підсумували рекомендації щодо захисту права власності. Закон і бізнес. URL: https://zib.com.ua/ua/print/120218-u_
verhovnomu_sudi_pidsumuvali_rekomendacii_schodo_zahistu_pr.html.
Опубліковано
2020-02-04
Розділ
Статті