СУБ’ЄКТИ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО ДАВАТИ ІНФОРМОВАНУ ЗГОДУ НА УЧАСТЬ У КЛІНІЧНИХ ВИПРОБУВАННЯХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

  • Олена Ігорівна Антонюк Національний медичний університет імені О. О. Богомольця
Ключові слова: інформована згода, клінічні випробування, медико-біологічний експеримент, медичне втручання, пацієнт

Анотація

У статті досліджені положення щодо осіб, які уповноважуються надавати інформовану згоду на участь іншої
особи у клінічному випробуванні лікарських засобів у разі недосягнення нею повноліття, обмеження її дієздатно-
сті або визнання недієздатною, а також коли пацієнт з огляду на свій клінічний стан неспроможний особисто дати
інформовану згоду. Сформульовані пропозиції стосовно приведення переліку цих осіб у відповідність до положень
щодо дієздатності та законного представництва.

Біографія автора

Олена Ігорівна Антонюк, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця

Кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри менеджменту охорони здоров’я
Національного медичного університету імені О.О. Богомольця,
доцент кафедри цивільного права і процесу
Донецького національного університету імені Василя Стуса,
Член Правління Української асоціації клінічних досліджень,
старший партнер Юридичної фірми «О2»

Посилання

ЛІТЕРАТУРА:
1. Каменська М.А. Актуальні аспекти етики в реаніматології: доктрина інформованої згоди та поняття смерті мозку. Реаніма-
тологія та інтенсивна терапія. 1999. № 1. С. 28–37.
2. Костенко М.С., Хоменко М.М. Інформована згода неповнолітніх осіб при медичному втручанні: проблемні аспекти. Право
і суспільство. 2014. № 3. С. 67–72.
3. Захист біомедичних прав людини у Європейському суді з прав людини. URL: http://ukrainepravo.com/international_
law/european_court_of_human_rights/zakhyst-biomedychnykh-prav-lyudyny-u-evropeys%60komu-sudi-z-prav-
lyudyny/?month=5&year=2018 (дата звернення: 08.03.2019).
4. Медичне право України : підручник / С.Г. Стеценко, В.Ю. Стеценко, І.Я. Сенюта ; за заг. ред. С.Г. Стеценка. Київ : Всеукр.
асоціація видавців «Правова єдність», 2008. 507 с.
5. Билиця А.Я. Актуальні проблеми виправданого ризику в медицині. Університетські наукові записки. Часопис Івано-Фран-
ківськ. ун-ту права імені Короля Данила Галицького. 2010. № 2. С. 70–80.
6. Сакало В.О. Інформована згода на медичне втручання: біоетичний аспект. Форум права. 2012. № 2. С. 609–613 URL:
http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2012-2/12cvovba.pdf (дата звернення: 08.03.2019).
7. Драган В.В., Меднис Д.Ю. Оформление информированного согласия на примере ортопедической операции. Крымский
журнал экспериментальной и клинической медицины. 2011. Т. 1. № 2. С. 89–97.
8. Сенюта І.Я. Цивільні правовідносини у сфері проведення медичних дослідів. Медичне право. 2018. № 1(21). С. 42–53
Опубліковано
2019-12-05
Розділ
Статті