20-РІЧЧЯ ОДЕСЬКОЇ ШКОЛИ РЕЦЕПЦІЇ РИМСЬКОГО ПРАВА: ВІД КОНЦЕПЦІЇ «ЦИКЛІЧНОСТІ» ДО ТЕОРІЇ АДАПТАЦІЇ ПРАВОВИХ СИСТЕМ

ВІД КОНЦЕПЦІЇ «ЦИКЛІЧНОСТІ» ДО ТЕОРІЇ АДАПТАЦІЇ ПРАВОВИХ СИСТЕМ

  • Євген Олегович Харитонов Національний університет «Одеська юридична академія»
  • Олена Іванівна Харитонова Національний університет «Одеська юридична академія»
Ключові слова: школа права, римське приватне право, рецепція, адаптація, ЄС, акультурація

Анотація

Стаття присвячена аналізу визначення тенденцій і характеру розвитку школи римського приватного права в НУ «ОЮА» від початку її формування і до сучасного етапу. Розуміння рецепції римського права представниками школи у всіх видах і формах ґрунтуються на встановленні сутності права та його розвитку з позицій «цивілізаційного» підходу. Досліджено форми взаємодії правових систем, визначене методологічне підґрунтя їх адаптації. Внаслідок проведеного дослідження динаміки розвитку Одеської школи рецепції римського приватного права зроблено висновок про те, що характер її діяльності дозволяє іменувати її Школою дослідження адаптації національних правових систем Європи у галузі цивільного права.

Біографії авторів

Євген Олегович Харитонов, Національний університет «Одеська юридична академія»

доктор юридичних наук, професор, член-кор. НАПрН України, завідуючий кафедри цивільного права Національного університету «Одеська юридична академія»

Олена Іванівна Харитонова, Національний університет «Одеська юридична академія»

доктор юридичних наук, професор, член-кор. НАПрН України, завідувач кафедри права інтелектуальної власності та корпоративного права Національного університету «Одеська юридична академія»

Посилання

1. Харитонов Є.О. Школа рецепції римського права в Одеській національній юридичній академії // Наукові праці Одеської національної юридичної академії. Том 1. – Одеса: Юридична література, 2002. – С. 44-67. 2. Харитонов Є.О., Кулініч О.О. Вивчення рецепції римського права в ОНЮА: десять років дослідження // Юридичний вісник: Наукове видання, 2007. – № 4. – С. 102-108 3. Харитонов Є.О., Некіт К.Г. Школа рецепції римського права у Національному університеті «Одеська юридична академія»// Часопис цивілістики: Науково-практичний журнал. – Вип. 12. – Одеса: 2012. – С. 5-9. 4. Бек В.А. Рецепция римского права в Западной Европе : автореф. дис. канд. юрид. наук. – Львов: 1950. – 16 с. 5. Харитонов Є.О. Рецепція римського приватного права (теоретичні та історико–правові аспекти). – Одеса, 1997. – 286 с. 6. Харитонов Є.О., Харитонова О.І. Рецепції приватного права: парадигма прогресу. – Кіровоград: Центрально–Українське видавництво, 1999. – 144 с. 7. Харитонов Є. О. Рецепція римського приватного права (теоретичні та історико-правові аспекти). дис. доктора. юрид. наук – Одеса: 1997. – 473 с. 8. Гонгало Р.Ф. Суперфіцій у римському приватному праві та його рецепція у цивільному праві України : дис. канд. юрид. наук. – К., 2000. – 152 с. 9. Федосєєв П.М. Інститут поруки за римським правом та його рецепція у цивільному праві України : дис. канд. юрид. наук. – Харків, 2003. – 195 с. 10. Сєверова Є.С. Представництво за римським приватним правом та його рецепція у сучасному цивільному праві України : дис. канд. юрид. наук. – Одеса, 2003. – 197 с. 11. Гончаренко В.О. Договір позички за римським приватним правом та його рецепція у сучасному цивільному законодавстві Україні : дис. канд. юрид. наук. – Одеса, 2005. – 200 с. 12. Пучкова Г.В. Зобов’язання, що виникають внаслідок безпідставного набуття або збереження майна за римським приватним правом та їх рецепція у цивільному законодавстві України : дис. канд. юрид. наук. – Одеса., 2007. – 198 с. 13. Прутян Д.С. Опіка за римським приватним правом та сучасним законодавством України : дис. канд. юрид. наук. – Одеса, 2007. – 211 с. 14. Гринько С.Д. Деліктні зобов’язання римського приватного права : поняття, система, рецепція : монографія / С.Д. Гринько ; за наук. ред.. Є.О. Харитонова. – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2012. – 724 с. 15. Яковец Ю. История цивилизаций. – М., 1995. – 461 с. 16. Ясперс К. Смысл и назначение истории: Пер. с нем. –М.: Политиздат,1991. – С. 32. 17. Шпенглер Освальд. Закат Европы: Очерки морфологии мировой истории. Т.1. Образ и действительность / Пер. с нем.
Н.Ф. Гарелин; Авт. Коммент. Ю.П. Бубеннов и А.П. Дубнов. – Мн.: ООО «Попурри», 1998. – 688 с. 18. Тойнбі А. Дж. Дослідження історії. У 2-х т.– Т.1 . – К., 1998. – 401 с. 19. Яковец Ю. История цивилизаций. – М., 1995. – 461 с. 20. Алексеев С. С. Право: азбука – теория – философия: Опыт комплексного исследования. М., 1999. – 712 c. 21. Карбонье Ж. Юридическая социология. – М., 1986. – 199 с. 22. Тверякова, Елена Альбертовна. Юридическая экспансия 12.00.01. Нижний Новгород, 2002; Правовая аккультурация как предмет исследования компаративистов и теоретиков права. – Режим доступа : http://estnauki.ru/lekcii-po-pravu/71-teorijagosudarstva/8963-pravovaja-akkulturacija-kak-predmet-issledovanija-komparativistov-i-teoretikov-prava.html. 23. Watson A. Legal Transplants: An Approach to Comparative Law. Edinburgh : Scottish Academic Press, 1974. – 106 p. 24. Watson A. Evolution of Western Private Law (Expanded Edition). Baltimore, London: Johns Hopkins University Press, 2000. 25. Watson A. Legal transplants and european private law.// http://www.ejcl.org/44/art44-2.html?iframe=true&width=100%&heig ht=100%
26. Грищак С.В. Теоретичні основи адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу // Форум права. – 2012. – № 4. – С. 273-275. 27. Середа Т.М. Проблеми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу. file:///C:/Users/1/Downloads/ aymvs_2012_1(3)__7.pdf 28. Хоменко О.О. Діалог сучасних правових систем. Адаптація правової системи України до Європейського права. // http:// eurolaw.org.ua/docs/2011_3/txts/13-Homenko.pdf 29. Principles, Definitionsand Model Rules of European Private Law. Draft Common Frame of reference (DCFR). Full Edition. Prepared by the Study Group on a European Civil Code and the Research Group on EC Private Law (Acquis Group) / Ed. by Christian von Bar and Eric Clive. Vol. I - VI. Munich, 2009. 30. Харитонов Є.О. Методологічні засади дослідження проблем правової адаптації України до внутрішнього ринку ЄС // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія»: збірник наукових праць. – т. ХУІІ. – Одеса : Юридична література, 2015. – С. 232-270.
Опубліковано
2020-06-09
Розділ
Статті