ОСОБЛИВОСТІ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В МЕЖАХ ПРИВАТНОГО НАЙМУ ЖИТЛА

  • Вікторія Георгіївна Швидка Національний університет «Одеська юридична академія»
Ключові слова: договір найму (оренди) житла, цивільно-правова відповідальність, наймодавець, наймач, захист цивільних прав

Анотація

У статті досліджуються характерні ознаки, функції та види цивільно-правової відповідальності в межах приватного найму житла. Вносяться пропозиції стосовно визначення цивільно-правової відповідальності за порушення договору найму (оренди) житла, а також правопорушення в рамках приватного найму житла.

Біографія автора

Вікторія Георгіївна Швидка, Національний університет «Одеська юридична академія»

Кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного права Національного університету «Одеська юридична академія»

Посилання

1. Ромовська З. В. Українське цивільне право. Загальна частина : академ. курс : підручник – К. : Дакор, 2013. – 672 с. 2. Малеин Н. С. Имущественная ответственность в хозяйственных правоотношениях – М. : Наука, 1968. – 207 с. 3. Харитонов Є. О. Цивільні правовідносини : монографія– О. : Фенікс, 2011. – 456 с. 4. Гражданское право : в 4 т. : учеб. / В. С. Ем [и др.] ; отв. ред. Е. А. Суханов. –М. : Волтерс Клувер, 2006. – Т. 1 : Общая часть. – 720 с. 5. Цивільне право України. Загальна частина : підручник / за ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової, Р. А. Майданика. –К. : Юрінком Інтер, 2010. – 976 с. 6. Цивільне право : підручник : у 2 т.; за ред. В. І. Борисової, І. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького. – Х. : Право, 2011. – Т. 1. – 656 с. 7. Гуляк Я. В. Договір найму (оренди) житла за цивільним законодавством України : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03 – О., 2005. – 204 с. 8. Примак В.Д. Вина і добросовісність у цивільному праві (теорія, законодавство, судова практика)– К. : Юрінком Інтер, 2008. – 432 с. 9. Харитонов Є. О. Правове забезпечення належної реалізації права на житло : навч. посіб. – К. : НМК ВО, 1990. – 176 с. 10. Брагинский М. И. Договорное право. Книга вторая: Договоры о передаче имущества – М. : Статут, 2000. – 800 с. 11. Салтанова С. А. Гражданско-правовая ответственность за нарушение жилищных обязательств : дис. … канд. юрид. наук– СПб., 1995. – 227 с. 12. Теория государства и права : курс лекций / под ред. Н. И. Матузова, А. В. Малько. – М. : Юристъ, 1999. – 672 с.
Опубліковано
2020-06-09
Розділ
Статті