ПРАВОЧИНИ ЯК ПІДСТАВИ ВИНИКНЕННЯ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

  • Ірина Віталіївна Давидова Національний університет «Одеська юридична академія»
Ключові слова: правочин, юридичний факт, цивільні правовідносини, інформаційне суспільство

Анотація

Стаття присвячена дослідженню особливостей підстав виникнення правовідносин в інформаційному суспільстві, зокрема, комплексному аналізу категорії правочину як юридичного факту. Проаналізовано системи юридичних фактів цивільного права, що дає змогу встановити їх спільні риси, як загальної категорії, та окремі особливості підстав виникнення, зміни, припинення цивільних правовідносин. Окрема увага приділена аналізу сучасного розуміння категорії «інформаційне суспільство» та місця правочинів в ньому.

Біографія автора

Ірина Віталіївна Давидова, Національний університет «Одеська юридична академія»

Кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільного права Національного університету «Одеська юридична академія»

Посилання

1. Исаков В.Б. Юридическиефакты в советском праве. – М. : Юрид.лит.,1984. – 144 с. 2. Теориягосударства и права: учебн. / Под ред. В.К.Бабаева.– М. : Юристъ, 2004. – 592 с. 3. ІТ-право: поняття та сутність: моногр. / За ред. О.І. Харитонової, Є.О. Харитонова. – Одеса : Фенікс, 2017. – 316 с. 4. Красавчиков О.А. Юридическиефакты в советскомгражданском праве. – М., 1958. – 181 с. 5. Исаков В.Б. Фактический (юридический) состав в механизме правового регулирования : автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Свердловск, 1975. – 20 с. 6. Харитонова О.І. Адміністративно-правові відносини (проблеми теорії) : моногр. – Одеса : Юридична література, 2004. –
328 с. 7. Цивільний кодекс України : науково-практ. комент. /[Є.О. Харитонов, В.В. Завальнюк, І.М. Кучеренко та ін.] ; за ред.
Є.О. Харитонова, Н.Ю. Голубєвої. – [6-е вид., перероб. та доп.]. – Х. : Одіссей, 2010. – 1216 с. 8. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/ show/435-15 9. Цивільне та сімейне право України : підруч. / [Є.О. Харитонов. В.В. Дудченко, О.І. Харитонова та ін.] ; за ред.
Є. О. Харитонова, Н. Ю. Голубєвої. – К. : Правова єдність, 2009. – 968 с. 10. Цивільне право України. Загальна частина : підруч. / [С.М.Бервено, В.А. Васильєва, М.К. Галянтич та ін.] ; за ред.
О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової, Р.А. Майданика. – [3-є вид., перероб. і доп.]. – К. : Юрінком Інтер. – 2010. – 976 с.
Опубліковано
2020-06-09
Розділ
Статті