ПИТАННЯ ДОДЕРЖАННЯ ВИМОГ ЛІЦЕНЗІЙНИХ УМОВ ПІД ЧАС НАДАННЯ АВТОМОБІЛЬНИМИ ПЕРЕВІЗНИКАМИ ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ

  • Вячеслав Вікторович Волік Маріупольський державний університет
Ключові слова: транспорт, міський транспорт, транспортна послуга, перевезення пасажирів, контроль, нагляд, ліцензійні умови

Анотація

У статті розглянуті питання, що торкаються налагоджування ефективного нагляду (контролю) за належним
наданням транспортних послуг автомобільними перевізниками в Україні, та зазначено на необхідності приве-
дення чинного законодавства у відповідність з європейським. Проаналізовано поточний стан правового регу-
лювання цієї сфери відносин у суспільстві. Запропоновано пропозиції щодо юридичного закріплення норм, які б
регулювали порядок нагляду (контролю) за послугами з перевезення пасажирів задля досягнення європейського
рівня якості роботи.

Біографія автора

Вячеслав Вікторович Волік, Маріупольський державний університет

Доктор юридичних наук,
професор кафедри права та правового адміністрування
економіко-правового факультету
Маріупольського державного університету,
практикуючий адвокат,
директор ТОВ «Група компаній «Правовий Фундамент» (Київ, Україна),
керівник Першого Міжнародного Європейського інформаційно-консультаційного
наукового центру (Барселона, Іспанія)

Посилання

1. Про виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським союзом, Європейським співто-
вариством з атомної енергії їхніми державами-членами, з іншої сторони : постанова Кабінету Міністрів України від
25.10.2017 № 1106. Офіційний вісник України. 2018. № 24. Ст. 852.
2. Транспортне право України : підруч. для студ. юр. спец. вищ. навч. закл. / за ред. М.Л. Шелухіна. Київ : Видавничий Дім
«Ін Юре», 2008. 896 с.
3. Парахина В.Н. Методологические основы и методы муниципального управления развитием пассажирского транспорта
города : автореф. дисс. на соискание ученой степени доктора экономических наук : спец. / В.Н. Парахина. СПб., 1999. 38 с.
4. Единая транспортная система : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Н.А. Троицкая, А.Б. Чубуков.
Москва : Академия, 2003. 240 с.
5. Савенко В.Я. Транспорт і шляхи сполучення : підручник / В.Я. Савенко, В.А. Гайдукевич. Київ : Арістей, 2005. 256 с.
6. Антоненко О.А. Деякі проблемні питання в перевезенні міським пасажирським транспортом та шляхи їх вирішення.
Південноукраїнський правничий часопис. 2008. № 1. 122 с.
7. Гончар И. Правила для перевозчиков. Кабинет Министров Украины принял новую редакцию Правил предоставления услуг
пассажирского автомобильного транспорта. Юридична практика-Фахівець. 2007. № 44. 24 с.
8. Мелентьев Д. Ю. Городской пассажирский транспорт: от совершенного государственного монополизма к полноправию
бизнес-структур. Економічний вісник Донбасу. 2011. № 2. С. 12–16.
9. Власенко Д.О. Теоретико-методичні підходи до визначення особливостей маркетингу транспортних послуг. URL:
http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/PSPE/2010_4/Vlasenko_410.htm.
10. Про автомобільний транспорт : закон України від 05.04.2001 №2344-ІІІ. Відомості Верховної Ради України. 2001. № 22.
Ст. 105.
11. Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності : закон України від 05.04.2007
№ 877-V. Відомості Верховної Ради України. 2007. № 29. Ст. 389.
Опубліковано
2019-12-05
Розділ
Статті