ЦИВІЛІСТИЧНА ШКОЛА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ» ЗА 20 РОКІВ – ВІД РЕЦЕПЦІЇ РИМСЬКОГО ПРАВА ДО КОНЦЕПЦІЇ ІТ-ПРАВА (IT-LAW)

  • Євген Олегович Харитонов Національний університет «Одеська юридична академія»
  • Катерина Георгіївна Некіт Національний університет «Одеська юридична академія»
Ключові слова: приватне право, наукова школа, цивілістика, романістика, цивільне право

Анотація

У статті розглядаються питання формування та розвитку Одеської школи цивілістики. Проаналізовано напрямки діяльності представників школи, які визначають її характерні риси. Розглядаються особливості наукового стилю Одеської школи цивілістики та найбільш відомі представники останньої.

Біографії авторів

Євген Олегович Харитонов, Національний університет «Одеська юридична академія»

Доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрНУ, завідувач кафедри цивільного права Національного університету «Одеська юридична академія»

Катерина Георгіївна Некіт, Національний університет «Одеська юридична академія»

Кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільного права Національного університету «Одеська юридична академія»

Посилання

1. Київська школа цивілістики / До 175-річчя Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 1834-2009 / За ред. члена-кореспондента НАПрН України Р.А. Майданика. ─ К.: Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2009. -334 с. 2. Страницы Харьковской цивилистики: В 3 ч. Ч. 3: Доктора Харьковской юридической школы / Сост. Бервено С.Н., Венедиктова И.В., Греков Е.А. и др.; Под общ. ред. И.В. Венедиктовой и С.Н. Бервено. – Х.: ХНУ имени В.Н. Каразина, 2010. – 360 с. 3. Страницы Харьковской цивилистики: В 3 ч. Ч.1: История развития кафедры гражданско-правовых дисциплин ХНУ имени В.Н. Каразина; Ч.2: Лучшие работы кафедры гражданско-правовых дисциплин за 2009/2010 учебный год / Под общ. ред. И.В. Венедиктовой и С.Н. Бервено. – Х.: ХНУ имени В.Н. Каразина, 2010. – 216 с. 4. Харитонов Є.О. Одеська школа цивілістики: до проблеми визначення поняття та особливостей // Часопис цивілістики. – 2011. – № 10. – С. 12-18. 5. Харитонов Є. О., Некіт К. Г. Одеська наукова школа приватного права // Часопис цивілістики. – 2014. – №16. – С. 6-13. 6. Харитонов Є.О., Некіт К. Г. Школа рецепції римського права у Національному університеті «Одеська юридична академія» : підсумки 15-річчя // Часопис цивілістики. – 2012. – № 12. – С. 5-10. 7. Некіт К. Г. Одеська цивілістика в особах // Часопис цивілістики. – 2011. – № 10. – С. 18-28. 8. Некіт К. Г. Одеська школа рецепції римського права : персоналії // Часопис цивілістики. – 2012. – № 12. – С. 10-15. 9. Харитонова О.І. Школа права інтелектуальної власності у Національному університеті «Одеська юридична академія»: 5 років пошуків // Часопис цивілістики. – 2012. – №13. – С. 6-10. 10. Бондарук Т.І. Наукознавчі категорії «школа», «напрям», «концепція», «течія» в юридичній науці // Часопис Київського університету права. – 2010. – № 4. – С. 15-20. 11. Харитонов Є.О. Формування сучасного цивільного права України: вплив західної та східної традиції права // Правова система України: історія, стан та перспективи: у 5 т. – Х.: Право, 2008. Т.3: Цивільно-правові науки. Приватне право / за заг. ред. Н.С. Кузнєцової. – С. 79-121. 12. Харитонов Є.О., Харитонова О.І. Цивільні правовідносини. Навчальний посібник. – К.: Істина, 2008. – 304 с. 13. Харитонова О.І. Правовідносини інтелектуальної власності, що виникають внаслідок створення результатів творчої діяльності (концептуальні засади): монографія / О.І. Харитонова. – Одеса: Фенікс, 2011. – 346 с. 14. Харитонова О.І. Адміністративно-правові відносини (проблеми теорії): Монографія. – Одеса: Юридична література, 2004. – 328 с. 15. Ківалова Т.С. Зобов’язання відшкодування шкоди за цивільним законодавством України: теоретичні проблеми : автореф. дис.... докт. юрид. наук : 12.00.03 – Одеса, 2008. – 40 с. 16. Харитонов Є., Харитонова О. Від осмислення рецепції римського права ─ до формування загальної теорії взаємодії правових систем // Право України. – 2014. – № 1. – С. 274-297. 17. E.O. Kharytonov, O.I. Kharytonova From Comprehension of Reception of Roman Law to a General Theory of the Interaction of Legal Systems: Raising the Issue // The Interaction of Legal Systems: Post-Soviet Approaches. – London: Wildy, Simmonds and Hill, Publishers, 2015. – p.108-133 18. Харитонов Є.О., Харитонова О.І. Reception of law and law adaptation as forms of interaction of legal systems // Молодий вчений. – № 12.1 (27.1). – 2015. – С. 151-154. 19. Вишняков О. К. Апроксимація правового забезпечення цивільних майнових відносин в Україні до умов внутрішнього ринку Європейського Союзу: дис... д-ра юрид. наук: 12.00.03 – Одеса, 2008. – 459 с. 20. Information security and IT law in conditions of integration processes: [Collective monograph]. – Riga: Izdevnieciba Baltija Publishing, 2017. – 198 p. 21. ІТ-право та інформаційна безпека : моногр. / [авт. кол.]; за ред. д.ю.н., проф. О.І. Харитонової, д.ю.н., проф. Є.О. Харитонова. – Одеса : Фенікс, 2017. – 176 с. 22. ІТ-право: сутність та поняття: кол. монографія / [авт. кол.]; за ред. д.ю.н., проф. О.І. Харитонової, д.ю.н., проф.
Є.О. Харитонова. – Одеса : Фенікс, 2017. – 316 с. 23. ІТ-право: теорія та практика: навч. посібник / авт. кол.; за ред.. Є.О. Харитонова, О.І. Харитонової. – Одеса: Фенікс, 2017. – 472 с. 24. Давидова І.В. Технологія блокчейн: перспективи розвитку в Україні // Часопис цивілістики. – 2017. – №26. – С. 38-42. 25. Некіт К.Г. Доменне ім’я як об’єкт цивільних прав // Часопис цивілістики. – 2017. - № 23. – С. 40-45. 26. Некіт К.Г. Веб-сайт як комплексний об’єкт цивільних прав // Часопис цивілістики. – 2017. - № 26 (Спецвипуск ІТ-право). – С. 50-55. 27. Некіт К.Г. Поняття та структура ІТ-активів підприємства ( на прикладі ПАТ КБ «ПриватБанк») // Правове регулювання ІТ-відносин: матер. Всеукр. кругл. столу (м. Одеса, 18 травня 2017 р.) / за заг. ред. д.ю.н., проф. О.І. Харитонової – Одеса: Фенікс, 2017. – С. 42-46. 28. Некіт К.Г. Щодо можливості виплати заробітної плати у криптовалюті // Динаміка статусу приватної особи в сучасних умовах інтеграційного розвитку України: Матеріали Всеукр. Конференції, присвяченої пам’яті І.В. Шерешевського (м. Одеса, 30 листопада 2017 року) / за заг. ред.. Є.О. Харитонова. – Одеса: Фенікс, 2017. – С. 101-103 29. Некіт К.Г. Щодо запобігання та відшкодування шкоди, заподіяної пристроями, відключеними до Інтернету речей // ІТ-право: проблеми та перспективи розвитку в Україні : збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 17 листопада 2017 р.). – Львів: НУ «Львівська політехніка», 2017. – С. 287-292. 30. Некіт К.Г. Інтернет речей та інформаційна безпека: деякі правові проблеми // Інтернет-речей: проблеми правового регулювання та впровадження: Матеріали науково-практичної конференції (24 жовтня 2017 р., м. Київ) / упоряд.:
В.М. Фурашев, С.Ю. Петряєв. – Київ: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського. Вид-во «Політехніка, 2017. – С. 62-66. 31. ІТ право / за заг. ред. проф. О.С. Яворської. – Львів: Вид. «Левада», 2017. – 470 с.
Опубліковано
2020-06-09
Розділ
Статті