ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВОВОГО СТАТУСУ ПОЗИВАЧА ТА ВІДПОВІДАЧА У СПРАВАХ ПРО СТЯГНЕННЯ АЛІМЕНТІВ НА УТРИМАННЯ ДИТИНИ

  • Дмитро Анатолійович Шкорупеєв Національний університет «Одеська юридична академія»
Ключові слова: стягнення аліментів за утримання дитини, позивач, відповідач, законні представники дитини, судовий розгляд, цивільне судочинство

Анотація

Стаття присвячена комплексному дослідженню щодо визначення процесуального правового статусу позивача та відповідача у справах про стягнення аліментів на утримання дитини. З урахуванням аналізу норм національного законодавства, основних доктринальних підходів визначено та аргументовано, що правовий статус позивача займає сама дитина, відповідачем є особа, яка повинена виконувати обов’язок щодо сплати аліментів на дитину при розгляді даної категорії справ у цивільному судочинстві.

Біографія автора

Дмитро Анатолійович Шкорупеєв, Національний університет «Одеська юридична академія»

Аспірант кафедри цивільного процесу Національного університету «Одеська юридична академія», суддя Суворовського районного суду м. Одеси

Посилання

1. Корнилов В.Н. Особенности рассмотрения дел о взыскании алиментов. – М.: ВЮЗИ, 1979. – 49 с. 2. Викут М.А. Проблема правового регулирования процессуального положения и деятельности сторон в советском гражданском судопроизводстве: Автореф. дисс… докт. юрид. наук. – Свердловск, 1971. 3. Ромовська З.В. Сімейний кодекс України: Науково-практичний коментар. – К.: Видавничий дім “Ін Юре”, 2003. – 532 с 4. Сімейний кодекс України : Закон України від 10.01.2002 р. № 2947-III // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 21–22. –
Ст. 135. 5. Сапейко, Л. В. Особливості судового розгляду справ про стягнення аліментів на дітей [Текст] / Л. В. Сапейко // Вісник Харківського Національного університету внутрішніх справ. Вип. 42. – 2008. – С. 233-239. 6. Салумаа Э.Э. Судебные споры об алиментах несовершеннолетним детям: Автореф. дисс… канд. юрид. наук. -Тарту, 1962. – 21 с. 7. Кондрат’єва Л.А. Судовий захист неповнолітніх осіб у цивільному процесі України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 : цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Л.А. Кондрат’єва. – К., 2006. – 199 с. 8. Тріпульський Г.Я. Процесуальні особливості розгляду спорів, які зв’язані з виникненням, здійсненням та зміною особистих немайнових правовідносин між батьками та дітьми : дис…. канд.юрид. наук : 12.00.03. – Одеса, 2008. – 316 с. 9. Волкова Н.В. Щодо визначення позивача та відповідача у справах про визнання батьківства у судовому порядку /
Н.В. Волкова // Актуальні проблеми цивільного права та процесу: матеріали Міжнародної наукової інтернет-конференції ім. Ю.С. Червоного (13 грудня 2013 р.). – Одеса: Фенікс, 2014. – С. 27-31. 10. Про охорону дитинства : Закон України від 26.04.2001 р. № 2402-III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 30. – Ст. 142. 11. Єфременко В.В. Сторони у справах про стягнення аліментів на дітей / В.В. Єфременко // Форум права. – 2007. – № 3. – С.97-103. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2007-3/07evvand.pdf 12. Гузь Л.Є. Захист прав та інтересів дітей (правовий аспект). – Х. : Фактор, 2011. – 464 с.
Опубліковано
2020-06-11
Розділ
Статті