ВПЛИВ РЕФОРМИ СУДОУСТРОЮ НА ЦИВІЛЬНЕ СУДОЧИНСТВО

  • Неллі Юріївна Голубєва Національний університет «Одеська юридична академія»
Ключові слова: судоустрій, Проект ЦПК 2017 р., зміни цивільного процесуального законодавства, конституційна реформа, принципи цивільного процесу

Анотація

Стаття присвячена аналізу проблем конституційної реформи та оновлення цивільного процесуального законодавства України. Досліджено вплив реформи судоустрою на цивільне судочинство, проблем теорії та практики запровадження реформи судоустрою та шляхів їх вирішення.

Біографія автора

Неллі Юріївна Голубєва, Національний університет «Одеська юридична академія»

Доктор юридичних наук, професор, завідуючий кафедри цивільного процесу, професор кафедри цивільного права Національного університету «Одеська юридична академія»

Посилання

1. Актуальні питання цивільного судочинства у світлі судової реформи в Україні: монографія / (С.В. Ківалов, Н.Ю. Голубєва, І.В. Андронов та ін.) за заг.ред. Голубєвої Н.Ю., НУ ОЮА. – Одеса: Юридична література. 2017. – 212 с. 2. Фулей Т.І. Застосування практики Європейського суду з прав людини при здійсненні правосуддя : науково-методичний посібник для суддів. – К., 2015. – С. 62. 3. Контрольный список вопросов для оценки соблюдения верховенства права. Принят на 106-м пленарном заседании Венецианской комиссии (Венеция, 11-12 марта 2016 г.) Одобрен на Совещании № 1263 Комитета министров Совета Европы на уровне заместителей министров (6-7 сентября 2016 г.). Одобрен Конгрессом местных и региональных властей Совета Европы на 31-й пленарной сессии (19-21 октября 2016 г.) – Режим доступу: http://www.venice.coe.int/webforms/documents/ default.aspx?pdffile=CDL-AD(2016)007-rus. 4. Рекомендация R (84) 5 Комитета министров государствам-членам относительно принципов гражданского судопроизводства, направленных на совершенствование судебной системы от 28 февраля 1984 г. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov. ua/laws/show/994_126. 5. Голубева Н.Ю. Пути противодействия злоупотреблению гражданскими процесуальными правами: постановка проблемы // Зловживання цивільними процесуальними правами: шляхи протидії : матеріали круглого столу (м. Одеса, 27 листопада 2015 року). – Одесса : Фенікс, 2015. – 90 с. С. 3-10. 6. Голубєва Н.Ю. Впровадження інформаційних технологій у судочинство в Україні та світі // Юридичний вісник 2017. – № 2. 7. Голубєва Н.Ю. Електронний договір як доказ у цивільному процесі // Науково-практична конференція «Судова реформа в Україні: реалії та перспективи» (м. Київ, 18 ли стопада 2016 року). – К. : Інститут законодавства Верховної Ради України. – С. 175-180. 8. Голубєва Н.Ю. Гармонізація українського законодавства із законодавством ЄС щодо електронної ідентифікації та довірчі послуги для електронних транзакцій в межах внутрішнього ринку ЄС // Правова адаптації законодавства України до умов внутрішнього ринку ЄС: матеріали Міжнародної інтернет-конференції, присвяченої пам’яті І.В. Шерешевського (2 грудня 2016 р., м. Одеса). – Одеса : Фенікс, 2016. – С. 7-10. 9. Голубєва Н. Ю. «Електронний суд» за проектом ЦПК України (станом на 10.03.2017 року) // Інформаційні технології у судочинстві : матер. всеукр. наук.-практ. конф., яка проводиться в рамках тижня цивільного процесу (Одеса, 18 квітня 2017 р.) / за заг. ред. д.ю.н., проф.. Голубєвої Н.Ю. – Одеса : Фенікс, 2017. – С. 5-12.
Опубліковано
2020-06-11
Розділ
Статті