УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД ЯК СУБ’ЄКТ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛЮ

  • Людмила Юріївна Бельо Національний університет "Одеська морська академія"
  • Анастасія Василівна Вовк
Ключові слова: український народ, нація, право власності, земля

Анотація

У статті розглянуто проблему неоднозначності в розумінні українського народу як суб’єкта права власно-
сті. Проаналізовано праці науковців та їх дослідження, взято до уваги чинне законодавство України, розгля-
нуто тлумачення таких понять, як український народ, нація та національна ідея. Питання щодо управління
найбільш важливими об’єктами, які є необхідними для забезпечення життєдіяльності, повинні залишатися в
управлінні винятково Українського народу, хоча законодавчо управління такими об’єктами покладено лише
на державні органи та органи місцевого самоврядування. Прояви здійснення окремими особами, тери-
торіальними громадами, всім Українським народом права власності на землю є неоднозначними. Україн-
ський народ реально існує, тому вважати юридичною фікцією його як суб’єкта права власності немає жодної
підстави.

Посилання

1. Конституція України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1996. №30. Ст. 141.
2. Цивільний Кодекс України від 16 січня 2003 р. № 435-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. № № 40–44. Ст. 356.
3. Земельний Кодекс України від 25 жовтня 2001 р. № 2768-ІІІ. Відомості Верховної Ради України. 2002. № 3–4. Ст. 27.
4. Закон України «Про управління об’єктами державної власності» від 21 вересня 2006 р. № 185-V.
5. Відомості Верховної Ради України. 2006. № 46. Ст. 456.
6. Бєляєв С. Український народ як суб’єкт права власності на землю / С. Бєляєв. URL: https://stas-belyev.livejournal.com/
1781.html.
7. Гетьман А. Український народ як суб’єкт права власності на землю. Вісник Академії правових наук України. 2006 р. № 3 (46).
Харків : Право, 2006. С. 274–277.
8. Носік В.В. Право власності на землю українського народу: Монографія. Київ : Юрінком Інтер, 2006. 544 с.
9. Остафійчук В.Ф. Історія України. Сучасне бачення : навч. посіб. / В.Ф. Остафійчук; М-во освіти і науки України, Київ.
Економ. ін-т менеджменту. 3-тє вид., переробл. і допов. Київ : Знання-Прес, 2006. 422 c.
10. Ромовська З. Українське цивільне право : Загальна частина. Академічний курс. Підручник, Київ : Атіка, 2005. 560 с.
11. Цитатник державно мислячого. URL: http://politiko.ua/blogpost49477.
Опубліковано
2019-12-05
Розділ
Статті