ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ НАБУВАЛЬНОЇ ДАВНОСТІ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО ЗА ЦИВІЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

  • Олена Сергіївна Стеценко Національний університет «Одеська юридична академія»
Ключові слова: нерухоме майно, право власності, набувальна давність, володіння, добросовісне володіння, набуття права власності, захист права володіння, захист права власності, державна реєстрація

Анотація

Стаття присвячена дослідженню актуальних питань теоретичного і правозастосувального характеру, пов’язаних з правовим регулюванням набуття права власності на майно за набувальною давністю. При цьому надається визначення набувальної давності. Особливості набуття права власності на нерухоме майно за набувальною давністю досліджуються в загальному контексті здійснення прав, до яких відносяться право власності та права на володіння чужим майном.

Біографія автора

Олена Сергіївна Стеценко, Національний університет «Одеська юридична академія»

Аспірантка кафедри цивільного права Національного Університету «Одеська юридична академія»

Посилання

1. Конституція України : Закон України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. 2. Цивільний кодекс України : Закон України від 16.01.2003 року // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40. 3. Цивільно-процесуальний кодекс України: Наук. – практ. коментар. – Харків: Одіссей, 2001. – 856 с. 4. Господарський кодекс України: Науково-практичний коментар. – Х. : «Одіссей», 2007. – 848 с. 5. Земельний кодекс України : Закон України від 25.10.2001 // Відомості Верховної Ради. – 2002. – №18. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2768-14 6. Про порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів : Постанова Кабінету Міністрів України від 08 жовтні 2008 року № 923. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/461-2011-%D0%BF 7. Про затвердження тимчасового положення про порядок реєстрації прав власності на нерухоме майно : Наказ Міністерства юстиції від 07 лютого 2002 року № 7/5. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0157-02 8. Гражданское право: учебн. / Под ред. Е.А. Суханова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : БЕК, 2000. – Т. 1. – 704 с. 9. Цивільне право України : підручн. / За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцова – К. : Юрінком Інтер, 2000. – 640 с. 10. Шершеневич Г.Ф. Русское гражданское право. – СПб., 1894. – С. 455. 11. Харитонов Е.О., Саниахметова Н.А. Гражданское право : учебн. пособ. – К. : А.С.К., 2001. 12. Цивільне право України : підручн. : у двох томах // За заг. ред. Я.М. Шевченко, – Т. 2 Особлива частина. – К. : Ін Юре, 2003. 13. Цивільне право України (традиції і новації): Монографія / За ред. проф. Є.О. Харитонова, Одеса: Фенікс, 2010. – 700 с. 14. Червоний Ю.С. До питання про право власності громадян України на житлові будинки і окремі квартири // Вісник Академії правових наук України. –1997. –№ 1. – С. 87-96. 15. Шимон С.І. Майнові права як об’єкти цивільних правовідносин (теоретичні та практичні аспекти) : автореф. дис. ... д – ра юрид. наук: 12.00.03. – Київ : [б.в.], 2014. – 40 с.
Опубліковано
2020-06-11
Розділ
Статті