ПРОБЛЕМАТИКА ВИЗНАЧЕННЯ ІСТОТНИХ УМОВ ДОГОВОРУ НАЙМУ БУДІВЛІ АБО ІНШОЇ КАПІТАЛЬНОЇ СПОРУДИ

  • Олена Миколаївна Обіход Національний університет «Одеська юридична академія»
Ключові слова: договір найму будівлі або іншої капітальної споруди, оренда, орендне зобов’язання, істотні умови, плата, строк, наймодавець, наймач

Анотація

Стаття присвячена дослідженню проблемних питань, пов’язаних із визначенням істотних умов договору найму будівлі (споруди). Визначаються істотні умови договору найму будівлі (споруди), враховується специфіка оренди державного та комунального майна, виявляються колізії цивільного та господарського законодавства щодо форми плати за цим договором. Зазначається, що строк є істотною умовою цього договору. Виявлені недоліки в правовому регулюванні договору найму будівлі (споруди), внесені пропозиції по їх усуненню та вдосконаленню чинного цивільного законодавства України.

Біографія автора

Олена Миколаївна Обіход, Національний університет «Одеська юридична академія»

Аспірантка кафедри цивільного права Національного університету «Одеська юридична академія»

Посилання

1. Мусієнко В.В. Цивільно-правові аспекти договору оренди державного та комунального майна : автореф. дис. … канд. юрид. наук. – К., 2003. – 20 с. 2. Методика оцінки об’єктів оренди: Постанова Кабінету Міністрів України від 10.08.1995. – № 629. – Режим доступу: http:// zakon3.rada.gov.ua/laws/show/629-95-%D0%BF 3. Купчина Л.A. Оценка недвижимости, сдаваемой в аренду // Бухгалтерский учет. – 1997. – № 9. – С. 77-79. 4. Цивільне право України : підручн.: У 2 т. / [Борисова В.І., Баранова Л.М., Жилінкова І.В. та ін.]; За заг. ред. В.І.Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького. – К. : Юрінком Інтер, 2004. – Т. 2. – 552 с. 5. Мейер Д.И. Русское гражданское право (в 2-х частях). Ч.2. – М. : Статут, 1997. 6. Мещерякова М.Е. Договор аренды зданий и сооружений в гражданском праве Российской Федерации: дисс. канд. юрид. наук. – Волгоград, 2007. – 185 с. 7. Витрянский В.В. Договор аренди и его виды: прокат, фрахтование на время, аренда зданий, сооружений и предприятий, лізинг. – М. : Статут, 1999. 8. Дорошкова А.Г. Договор аренды здания, сооружения и нежилого помещения / А.Г. Дорошкова : дис. … канд. юр. наук. – Рязань, 2002. 9. Ерш А.В. Аренда зданий и иных сооружений : дисс. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / А. В. Ерш. – М., 2003. – 207 с
10. Толкачев Д. Проблемні питання в договорах оренди нерухомого майна // Юридичний журнал. – 2006. – № 4. 11. Литовкин В.Н. Аренда зданий и сооружений // Адвокат. – 1997. – № 3. – С. 19. 12. Серебрякова Ю.О. Договір оренди державного та комунального нерухомого майна : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Донецьк, 2008. – 19 с. 13. Шагова В.В. Условия договора аренды по российскому праву / В сб. : Российское и зарубежное обязательственное право (проблемы теории и практики). – М., 2000. 14. Калачева С.А. Арендные сделки. – М. : Приор, 1997. 15. Рішення Господарського суду Львовської області від 22.03.12 у справі № 5015/542/12. – Режим доступу: http://www.reyestr. court.gov.ua/ 16. Про деякі питання практики застосування законодавства про оренду (найм) майна: Постанова Пленуму Вищого господарського суду України від 29 травня 2013 р. – № 12. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0012600-13
Опубліковано
2020-06-11
Розділ
Статті