СТАН ЗАКОНОДАВСТВА ТА ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ ЩОДО ІНФОРМАЦІЇ ПРО ОСОБУ ЯК ОБ’ЄКТА ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ

  • Олена Олександрівна Мазіна Національний університет «Одеська юридична академія»
Ключові слова: національне законодавство, юридична наука, інформація, цивільні права, об’єкт цивільних прав

Анотація

Статтю присвячено дослідженню стану національного законодавства та юридичної науки щодо інформації про особу як об’єкта цивільних прав. Проаналізовано цивілістичне визначення інформації як об’єкта цивільних прав, під якою розуміють документовані або публічно оголошені відомості про події та явища, що мали або мають місце у суспільстві, державі та навколишньому середовищі, а також – як будь­які відомості та/або дані, можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді, що дало можливість дослідити зміст інформації, тобто до інформації стали відноситься будь­які відомості та/або дані, а це надало можливість інформацію про особу співвідносити з категорією «інформація» у широкому розумінні. Дослідження стану національного законодавства дало змогу розширити застосування категорії «інформація» не тільки на фізичних, але і на юридичних осіб.

Біографія автора

Олена Олександрівна Мазіна, Національний університет «Одеська юридична академія»

Кандидат юридичних наук, доцент кафедри загальнотеоретичної, конституційної та цивілістичної юриспруденції Миколаївського інституту права Національного університету «Одеська юридична академія»

Посилання

1. Протидія інформаційним війнам: інформація як щит і меч : бібліогр. покажч. / уклад. : Г. Буркацька, А. Саприкін ; консультант і авт. передм. В. Настрадін ; ред. : С. Чачко, В. Кучерява, Н. Лінкевич ; ДЗ «Держ. б-ка України для юнацтва». – К., 2014. – 54 с. 2. Про інформацію : Pакон України від 02.10.1992 № 2657-XII / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2657-12. 3. Про Національну програму інформатизації : Закон України від 04.02.1998 № 74/98-ВР / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/74/98-вр. 4. Про банки і банківську діяльність : Закон України від 07.12.2000 № 2121-ІІІ / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2121-14/page 5. Про захист економічної конкуренції : Закон України від 11.01.2001 № 2210-ІII / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2210-14. 183 6. Сімейний кодекс України : Закон України від 10.01.2002 № 2947-ІІІ / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2947-14/page. 7. Ярема А.Г. Науково-практичний коментар до цивільного законодавства України: [у 4 т.] / А.Г. Ярема, В.Я. Карабань,
В.В. Кривенко, В.Г. Ротань . – Т. 1. – К. : А.С.К.; Севастополь : Ін-т юрид. дослідж., 2004. – 928с. 8. Цивільний кодекс України : Закон України від 16.01.2003 № 435-IV / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15 9. Про електронний цифровий підпис : Закон України від 22.05.2003 № 852 – ІV / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/852-15. 10. Про електронні документи та електронний документообіг : Закон України від 22.05.2003 р. № 851 – ІV / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/851-15. 11. Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах : Закон України від 31.05.2005 № 2594 – ІV / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2594-15.
12. Основи законодавства України про охорону здоров’я : Закон України від 19.11.1992 № 2801 – ХІІ / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2801-12/page. 13. Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки : Закон України від 09.01.2007
№ 537 – V / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/537-16. 14. Про захист персональних даних : Закон України від 01.06.2010 р. № 2297 – VІ / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2297-17. 15. Про доступ до публічної інформації : Закон України № 2939 – VІ від 13 січня 2011 р. / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2939-17. 16. Рішення Конституційного Суду України за Справою № 1-9/2012 від 20 січня 2012 р. № 2-рп/2012 / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v002p710-12.
Опубліковано
2020-06-09
Розділ
Статті