КЛАСИФІКАЦІЯ ПУБЛІЧНИХ ДОГОВОРІВ

  • Елла Валентинівна Вакулович Харківський національний університет внутрішніх справ
Ключові слова: публічний договір, сторони публічного договору, зміст публічного договору, правочин, види, класифікація, систематизація

Анотація

У статті автором наголошено на необхідності проведення класифікації публічних договорів з огляду на теоре-
тико-прикладну значущість останньої, а також з’ясовано, що класифікація використовується як одна із поширених
операцій поділу понять і повинна здійснюватись на основі чітко визначених правил. Окрім того, узагальнено та
проаналізовано різноманітні наукові підходи щодо класифікації договорів і правочинів у цивільному праві (спе-
ціальна та загальна класифікації відповідно) та норми цивільного законодавства в сфері публічних договорів.
Внаслідок чого автором зроблено спробу запропонувати власну класифікацію публічних договорів, на підставі
вироблених критеріїв.

Біографія автора

Елла Валентинівна Вакулович, Харківський національний університет внутрішніх справ

Кандидат юридичних наук,
доцент кафедри цивільного права та процесу,
Харківського національного університету внутрішніх справ

Посилання

1. Никифоров А.Л. Логика и теория аргументации. Москва : Университет РАО, 2003. 144 с.
2. Логіка : підручник / В.Д. Титов, С.Д. Цалін, О.П. Невельська-Гордєєва [та ін.] ; за заг. ред. В.Д. Титова. Харків : «Право»,
2005. 208 с.
3. Гнатюк Я.С. Основи логіки : навчальний посібник. Івано-Франківськ : «І.Я. Третяк», 2009. 304 с.
4. Хоменко І.В. Логіка : теорія та практика : підручник. Київ : «Центр учбової літератури», 2010. 400 с.
5. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. №№ 40–44. Ст. 356.
6. Цивільне право України : навчальний посібник / І.І. Килимник, А.М. Бровдій, Д.Є. Кутоманов; Харк. нац. ун-т міськ.
госп-ва ім. О.М. Бекетова. Харків : ХНУМГ. 2014. 225 с.
7. Цивільне право України: підручник : у 2 т. / В.І. Борисова, Л.М. Баранова, I.В. Жилінкова [та ін.] ; за заг. ред. В.I. Борисової,
I.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького. Київ : «Юрінком Інтер», 2004. Т. 2. 552 с.
8. Луць В.В. Контракти у підприємницький діяльності. Київ : «Юрінком Інтер», 1999. 120 с.
9. Романец Ю.В. Система договоров в гражданском праве России. Москва : «Юристъ», 2001. 496 с.
10. Гражданское право : підручник : в 2 т. / под ред. Е.А. Суханова. Москва : Издательство «БЕК», 1994. Т. 1. 384 с.
11. Ойгензихт В.А. Нетипичные договоры в советском гражданском праве : учебное пособие. Душанбе, 1984. 128 с.
12. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України / Ю.Б. Бек, Й.Г. Богдан, Л.В. Григоровська [та ін.] ; за заг. ред.
В.М. Коссака. Київ : «Істина», 2008. 992 с.
Опубліковано
2019-12-05
Розділ
Статті