МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ПИТАНЬ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ, ЗАВДАНОЇ ОРГАНОМ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У СФЕРІ НОРМОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

  • Антон Васильович Куцин Національний університет «Одеська юридична академія»
Ключові слова: відшкодування шкоди, органи місцевого самоврядування, нормотворча діяльність, реформа місцевого самоврядування

Анотація

В статті розглянуто можливу проблематику дослідження питань відшкодування шкоди, завданої органом місцевого самоврядування у сфері нормотворчої діяльності, в сучасних українських реаліях. На основі норм вітчизняного законодавства, наявних досягнень юридичної науки та матеріалів юридичної практики було визначено основні вектори дослідження та методи досягнення дослідницьких завдань.

Біографія автора

Антон Васильович Куцин, Національний університет «Одеська юридична академія»

Аспірант кафедри цивільного права Національного університету «Одеська юридична академія»

Посилання

1. Грін О.О. Делікти в цивільному праві України: Навчальний посібник: Альб. схем / О.О.Грін. – Ужгород: Видавництво ФОП Бреза А.Е., 2013. – 243 с. 2. Наумова К.І. Нормативно-правові акти місцевого самоврядування: поняття та види // Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія Право. – 2014. – Вип. 26. – С. 63-66. 3. Первомайський О.О. Відшкодування шкоди, завданої органом державної влади або органом місцевого самоврядування на підставі положень ст. 1173 ЦК України // Приватне право і підприємництво. – 2015. – Вип. 14. – С. 81-85. 4. Первомайський О.О. Органи та представники суб’єктів публічного права як учасників цивільних відносин // Приватне право і підприємництво. – 2014. – Вип. 13. – С. 76-80. 5. Судебная практика как источник права / отв. ред. Б. Топорнин. – М. : Изд-воИГиП РАН, 2011. – 48 с. 6. Хоменко М.М. Відшкодування шкоди, завданої органами державної влади, їх посадовими та (або) службовими особами у сфері нормотворчої діяльності // Часопис Київського університету права. – 2012. – Вип. 3. – С. 256-260. 7. Цивільне право України: Акад. курс: Підручник: У 2 т. / За заг. ред. Я. М. Шевченко. – К. : Ін Юре, 2003. – Т. 1. Загальна частина. – 408 c. 8. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року // Відомості Верховної Ради України від 03.10.2003. – 2003. – № 40. –
Ст. 356.
Опубліковано
2020-06-09
Розділ
Статті