ПРОЯВ ФІДУЦІАРНОСТІ ПІД ЧАС РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ ПО ДОГОВОРУ ДОРУЧЕННЯ

  • Наталя Миколаївна Дихта Національний університет «Одеська юридична академія»
Ключові слова: представництво, представник, договір поручення, довіритель, повірений, фідуціарність, довірні відносини

Анотація

Проведено науково­теоретичний аналіз фідуціарних відносин, які відомі ще з римського права у вигляді фідуціарних угод і завдяки рецепції використовуються в формі договору доручення в сучасному праві України, розглянуто укладання та дія договору доручення, які залежать від існування довірчих відносин між контрагентами, а також реалізація прав сторін даного договору; сформульовані переваги договору доручення, пов’язані з такою особливістю договору як фідуціарність і можливість використовувати представників.

Біографія автора

Наталя Миколаївна Дихта, Національний університет «Одеська юридична академія»

Здобувач кафедри цивільного права Національного університету «Одеська юридична академія»

Посилання

1. Сєвєрова О.С. Представництво у комерційних відносинах за римським правом / О.С. Сєвєрова // Актуальні проблеми держави та права: Зб. наук. праць. Одеса, 2000. – Вип.7. – С. 273 – 276. 2. Харитонов Є.О. Історія приватного (цивільного) права Європи. Ч.1. Витоки: монографія / Є.О. Харитонов. – Одеса, 1999. – 288 с. 3. Дождев Д.В. Римское частное право / Д.В. Дождев // Учебник для юридических вузов и факультетов. – М.: Издательство НОРМА, 2000. – 784 с. 4. Про адвокатуру та адвокатську діяльність : Закон України від 19.12.1992 р. (із змінами, внесеними згідно із Законами) // ВВР. – 1993. – № 9. – ст.62. 5. Гражданское право / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. – М. : Проспект, 1997 Т.2. – 778 с. 6. Сєвєрова О. С. Представництво за римським правом / О. Сєвєрова // Юридический вестник. – 2000. – № 4. –
С. 112-115. 7. Цивільний Кодекс України: Коментар. – Х. : ТОВ «Одіссей», 2003. – 856 с. 8. Цивільний кодекс України. Наук.-практ. коментар / За заг. ред. Є.О. Харитонова, Н.Ю. Голубєвої. – Х. : ТОВ «Одиссей», 2009. – 1208 с.
Опубліковано
2020-06-09
Розділ
Статті