ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПІДСТАВ ЗМІНИ ДОГОВОРУ ЗА ЦИВІЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

  • Олександр Олександрович Бобошко Національний університет «Одеська юридична академія»
Ключові слова: договір, зміна, розірвання, юридичні факти, домовленість, правочин, істотні обставини, підстави зміни договору

Анотація

В запропонованій статті надається загальна характеристика підстав зміни договорів. При цьому наголошується, що зміна договору може відбутися лише за угодою між сторонами цього договору, якщо іншого не передбачається договором або нормативно­правовими і законодавчими актами. Розкриваються поняття зміни та розірвання договору.

Біографія автора

Олександр Олександрович Бобошко, Національний університет «Одеська юридична академія»

Аспірант кафедри цивільного права Національного університету «Одеська юридична академія»

Посилання

1. Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. 2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 року // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40. 3. Цивільно-процесуальний кодекс України: Наук.-практ. коментар. – Харків: Одіссей, 2001. – С. 301. 4. Господарський кодекс України. Науково-практичний коментар. –Харків «Одіссей», 2007. 5. Земельний кодекс України : Закон України від 25.10.2001 // Відомості Верховної Ради. – 2002. – №18. 6. Цивільне право України: Підручник / За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцова. – К. : Юрінком Інтер, 2000. – С. 352. 7. Бродовський С. Щодо укладення, зміни і розірвання договору в цивільному праві України // Право України. – 2004. – № 12. – С. 80. 8. Міхно О. Поняття та види підстав припинення цивільно-правового договору // Право України. – 2004. – №5. – С.136. 9. Харитонов Е.О., Саниахметова Н.А. Гражданское право: Учебное пособие. – К. : А.С.К., 2001. 10. Цивільне право України. Підручник: У двох томах // За заг. ред. Я.М. Шевченко. – Т. 2 Особлива частина. – К. : Ін Юре, 2003. 11. Цивільне право України (традиції і новації): монографія / За ред. проф. Є.О. Харитонова, Одеса: Фенікс. – 2010. – 700 с.
Опубліковано
2020-06-09
Розділ
Статті