ВИДИ СМЕРТІ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА

  • Галина Володимирівна Анікіна Хмельницький університет управління та права
Ключові слова: смерть, природна смерть, неприродна смерть, раптова смерть, види смерті, насильна смерть, життєдіяльність організму, біологічна смерть, оголошення фізичної особи померлою

Анотація

У статті розглянуто види смерті фізичної особи за різними критеріями поділу та їх значення для цивільного права. З’ясовано що найважливішою для цивільних правовідносин є біологічна смерть, з якою правові норми пов’язують виникнення, зміну та припинення цивільних прав та обов’язків. Запропоновано класифікувати оголошення фізичної особи померлою в абсолютно визначений момент та відносне оголошення фізичної особи померлою.

Біографія автора

Галина Володимирівна Анікіна, Хмельницький університет управління та права

Кандидат юридичних наук , доцент кафедри цивільного права та процесу Хмельницького університету управління та права

Посилання

1. Авдеев М.И. Внезапная смерть в молодом возрасте от гипертонической болезни, атеросклероза и острой сердечно-сосудистой недостаточности. [Текст] / М.И. Авдеев // Материалы 5-й Всесоюз. науч. конф. суд. медиков. – Ч. I. Ленинград, 1969. – С. 253–256. 2. Авдеев М.И. Курс судебной медицины / М.И. Авдеев. – М. : Юриздат, 1959. – 711 с. 3. Авдеев М.И. Материалы к характеристике внезапной и скоропостижной смерти в молодом возрасте / М.И. Авдеев // Вопросы судебно-медицинской экспертизы. Сборник статей. – М.: Госюриздат, 1958, Вып. 3. – С. 186-210. 4. Бокариус Н.С. Судебная медицина для медиков и юристов [Текст] / Н.С.Бокариус. – Харьков : Юрид. изд-во Украины, 1930. – 690 с. 5. Большой юридический словарь / под.ред. А.Я. Сухарева, В.Д.Зорькина, В.Е. Крутских. – М. : ИНФРА-М, 1997. – 760 с. 6. Великий тлумачний словник сучасної української мови [Текст] / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. – К.; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2002. – 1440 с. 7. Про страхування : Закон України від 7 березня 1996 року [Текст] // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 18. – Ст. 78. 8. Прозоровський В.И., Громов Л.И. Меры борьбы со скоропостижной смертью / Прозоровський В.И., Громов Л.И. // Материалы 2-й расширенной научно-практической конференции судебных медиков и патологоанатомов Эстонской ССР (сборник работ); Министерство здравоохранения Эстонской ССР, Эстонский институт экспериментальной и клинической медицины АМН СССР, Научное общество судебных медиков Эстонской ССР ; [редакторы П. А. Боговский, А. А. Лукаш]. – Таллин, 1966. – 271 c. 9. Рішення Калінінського районниого суду м. Донецька від 26 липня 2011 р. у справі №2-1537/11. – Режим доступу : http://www. reyestr.court.gov.ua/Review/17426026. 10. Рішення Луцького міськрайонного суду Волинської області у справі № 161/5158/14-ц від 27 травня 2014 року . — Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/39285538. 11. Рішення Шосткинського міськрайонного суду Сумської області у справі №589/1188/14-ц р. від 15.05.2014 року. – Режим доступу : www.reyestr.court.gov.ua/Review/38704579. 12. Старовойтова О. Э. Юридический механизм реализации и защиты соматических прав человека и гражданина в Российской Федерации (историко-правовой и теоретический анализ) : дис. ... докт. юрид. наук : 12.00.01 –теория и история права и государства; история правовых учений / Старовойтова Ольга Эдуардовна – С.-Пб., 2006. – 453 c. 13. Стефанчук Р.О. Особисті немайнові права фізичних осіб (поняття, зміст, система, особливості здійснення та захисту) : монографія / Р.О.Стефанчук // Відп. ред. Я.М. Шевченко. – К. : КНТ, 2008. – 626 с. 14. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV // Відомості Верховної Ради. – 2003. – № 40. – Ст. 356. 15. Шор Г.В. О смерти человека (введение в танатологию) / Г.В. Шор. – Ленинград : Кубич, 1925. – 253 c. 16. Юридична енциклопедія : [у 6 т.] / за ред. Ю. С. Шемшученка // НАН України; Ін–т держави і права ім. В. М. Корецького. – К. : Укр. енцикл. ім. М. П. Бажана, 2001. – Т. 3. К–М. – 792 с.
Опубліковано
2020-06-09
Розділ
Статті