ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ МОРСЬКОГО СТРАХУВАННЯ: ДО ПОСТАНОВКИ ПРОБЛЕМИ

ДО ПОСТАНОВКИ ПРОБЛЕМИ

  • Олена Сергіївна Адамова Національний університет «Одеська юридична академія»
Ключові слова: правочин, договір, предмет договору, страхування, договір морського страхування

Анотація

Стаття розглядає питання предмету договору морського страхування. Робиться висновок, що предметом договору морського страхування, є правовідносини з морського страхування, а не інтерес, а тим паче і не обов’язок страховика. На підставі цього автором робиться акцент на необхідності проведення подальших наукових досліджень з метою вироблення пропозицій щодо вдосконалення механізму правового регулювання договірних відносини з приводу морського страхування.

Біографія автора

Олена Сергіївна Адамова, Національний університет «Одеська юридична академія»

Кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільного права Національного університету «Одеська юридична академія»

Посилання

1. Грищенко О. В. Страховий інтерес як необхідна умова існування страхового правовідношення // Науковий вісник Чернівецького університету серії «Правознавство». – 2002. – №3. – С. 15-18. 2. Дедиков С. Договоры имущественного и морского страхования: сравнительное исследование // Хозяйство и право. – 2006. – №4. – С. 27-39. 3. Демидова Г. С. Соотношениеобъекта и предмета имущественногострахования // Цивилист. – 2007. – № 4. – Режим доступу : http://www.center-bereg.ru/b11795.html. 4. Ермаков B. C. Правовые аспекты страхования автотранспортних средств по риску «каско» // Страховое право. – 2001. – № 1. – С. 8-19. 5. Ефимов С. Л. Морское страхование. Теория и практика: Учебн. – М. : Рос Консулы, 2001. – 448 с. Режим доступу : http://sci. house/teoriya-strahovaniya/klassifikatsiya-morskogo-strahovaniya.html; 6. Красавчиков О.А. Советское гражданское право. В 2-х томах. Том 1. –М. : Высшая школа. – 1968. – 520 с. 7. Красільнікова О. С. Правовідносини страхування відповідальності судновласника перед третіми особами : автореф. канд. юрид. наук : 12.00.03. – Одеса, 2005. – 18 с. 8. Кушнир И. В. Финансовое право. – Режим доступу : http://www.be5.biz/pravo/f004/132.htm. 9. Паутова О. Разграничение видов имущественного страхования // ЭЖ-Юрист. – 2006. – № 15. – С. 17. 10. Пилипенко Ю. Страхование: де-юре и де-факто // ЭЖ-Юрист. – 2007. – № 5. – С. 7. 11. Семеняка В.В. Поняття та об’єкти страхування при здійсненні космічної діяльності // Держава і право: збірник наукових праць. – К. : Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – 2002. – Вип.17. – С. 307-312. 12. Серебровский В.И. Избранные труды по наследственному и страховому праву – М. : «Статут», 1997. – 568 с. 13. Сліпченко С. О. Деякі питання визначення предмета корпоративних правочинів // Корпоративні правочини : матер. Веукраїнської наук.-практич.конф., (27–28 вересня 2013 р. м. Івано-Франківськ). – Прикарп.нац. ун-т імені Василя Стефаника, 2013. – С. 41-45. 14. Снігерьова М. О. Проблеми страхового інтересу // Вісник Луганської академії внутрішніх справ. – 2005. – Вип.1. – С. 74-79. 15. Спаська М. О. Договір морського страхування : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03. – Х. : ХНУВС, 2007. – 202 с. 16. Страхование от А до Я. / под ред. Л.И. Корчевской, К.В. Турбиной. – М. : ИНФРА-М, 1996. – 624 с. 17. Шац Б.С. Об объекте страхования // Юридическая и правовая работа в страховании. – 2006. – № 2. – С. 60-70.
Опубліковано
2020-06-09
Розділ
Статті