ІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО, ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО ТА ПРИВАТНЕ ПРАВО: ПИТАННЯ СПІВВІДНОШЕННЯ

ПИТАННЯ СПІВВІДНОШЕННЯ

  • Євген Олегович Харитонов Національний університет «Одеська юридична академія»
  • Олена Іванівна Харитонова Національний університет «Одеська юридична академія»
Ключові слова: інформаційне суспільство, громадянське суспільство, приватне право, правова держава, модульна людина, кореляти

Анотація

У статті розглядаються питання співвідношення та характеру зв’язків між категоріями «інформаційне суспільство», «громадянське суспільство» та «приватне право». Обґрунтовується висновок, що первісною поміж них є категорія «громадянське суспільство», яка зумовила формування концепту «приватне право». Проте у сучасному світі ці категорії є корелятами, оскільки не можуть існувати одна без одної.

Біографії авторів

Євген Олегович Харитонов, Національний університет «Одеська юридична академія»

Доктор юридичних наук, професор, член­кор. НАПрН України, завідуючий кафедри цивільного права Національного університету «Одеська юридична академія»

Олена Іванівна Харитонова, Національний університет «Одеська юридична академія»

Доктор юридичних наук, професор, член­кор. НАПрН України, завідувачка кафедри права інтелектуальної власності та корпоративного права Національного університету «Одеська юридична академія»

Посилання

1. Попова Т.В., Ліпкан В.А. Стратегічні комунікації [словник] / за заг.ред. В.А. Ліпкана. – К. : ФОП О.С. Ліпкан, 2016. – С.160-161 2. Бог повсюду. Физик из США выдвинул теорию о том, что Вселенная обладает сознанием. – Режим доступу: http://nv.ua/ techno/science/bog-povsjudu-amerikanskij-fizik-vydvinul-teoriju-o-tom-chto-vselennaja-obladaet-soznaniem-1546675.html 3. Чичерин Б.Н. Философия права. – СПб. : Наука, 1998. – С. 202. 4. Требін М. Західна модель громадянського суспільства: концептуальний підхід // Гілея: науковий вісник. – 2013. – № 75. –
С. 253. 5. Ховард Марк М. Слабость гражданского общества в посткоммунистической Европе/ пер.с англ. И.Е. Кокарева. – М. : Аспект-Пресс, 2009. – С. 49-51. 6. Сучасна правова енциклопедія / О.В. Зайчук, О.Л. Копиленко, Н.М. Оніщенко [та ін.]; за аг ред. О.В. Зайчука; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – С. 80. 7. Біленчук П.Д., Гвоздецький В.Д., Сливка С.С. Філософія права: Навчальний посібник / За ред. П.Д. Біленчука. – К. : Атіка, 1999. – С. 57. 8. Геллнер Э. Условия свободы. Гражданское общество и его исторические соперники. – М. : Московская школа политических исследований, 2004. – С.118-120. 9. Пономарь О. Витрина. – К. : Компанія ОСМА, 2015. – С. 333. 10. Пасько І.Т., Пасько Я.І. Громадянське суспільство і національна ідея. (Україна на тлі європейських процесів. Компаративні нариси). – Донецьк: ЦГО НАН України, УКЦентр, 1999. – С. 52-55. 11. Ковальчук В.Б., Панчук І.О. Правосвідомість як фактор ствердження демократичних основ державного та суспільного ладу : моногр. – Острог: Острозька академія, 2016. – С.121. 12. Кузнєцова Н. Громадянське суспільство, держава, приватне право: проблеми співвідношення та взаємодії // Право України. – 2014. – № 4. – С. 66. 13. Колодій А. Громадянське суспільство: ознаки, структурні елементи, співвідношення із державою // Право України. – 2014. – № 4. – С.9-12. 14. Оніщенко Н. До питання про пошук балансу у співвідношенні громадянського суспільства та держави: теоретико-методологічні аспекти // Право України. – 2014. – № 4. – С. 55. 15. Харитонова О.І. Інтерактивне громадянське суспільство: до проблеми формування // Римське право як підґрунтя сучасного права Європи : матеріали між нар.наук.-практ.конф. (м. Одеса, 27 травня 2016 р.). / за заг.ред. д.ю.н., проф.
Є.О. Харитонова. – Одеса: Фенікс, 2016. – С. 103-105.
Опубліковано
2020-06-09
Розділ
Статті