ПРИПИНЕННЯ ТА ЗМІНА АЛІМЕНТНОГО ДОГОВОРУ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ

ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ

  • Оксана Михайлівна Пономаренко Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
Ключові слова: аліментний договір, припинення аліментного договору, розірвання аліментного договору, відмова від аліментного договору

Анотація

У статті розглядаються проблеми, пов’язані з припиненням та зміною аліментного договору в межах формування теорії сімейного договору. На підставі аналізу наукової літератури, нормативного регулювання та судової практики робиться висновок про те, що не всі загальні положення про цивільний договір можуть бути застосовані до припинення та зміни аліментного договору. Особливості підстав припинення та зміни аліментного договору pумовлені його специфікою – безоплатним та одностороннім характером, а також тісним зв’язком прав та обов’язків з особистостями платника та отримувача аліментів. З урахуванням цього розглядаються особливості припинення аліментного договору належним виконанням та спливом строку договору. Особлива увага звернена на розірвання та зміну аліментного договору. В підсумку у статті зроблено висновок щодо необхідності нормативного закріплення спеціальних правил про припинення та зміну аліментного договору, які будуть враховувати його специфіку.

Біографія автора

Оксана Михайлівна Пономаренко, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін, господарського та трудового права Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди

Посилання

1. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая: Общие положения: Изд. 2-е, испр. М.: «Статут», 2000. 2. Гражданское право. Учебник. Часть ІІІ / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. М.: ПРОСПЕКТ, 1999. 3. Договірне право України. Загальна частина: навч. посіб. / Т.В. Боднар, О.В. Дзера, Н.С. Кузнецова та ін.; за ред. О. В. Дзери. К.: Юрінком Інтер, 2008. 4. Иоффе О.С. Избранные труды. Т. ІІІ. Изд-во «Юридический центр Пресс», 2004. 5. Казанцева А.Е., Титаренко Е.П. Изменение и расторжение алиментного соглашения. Ползуновский вестник. 2006. № 3. С. 74–78 6. Карапетов А.Г. Расторжение нарушенного договора в российском и зарубежном праве. М.: Статут, 2007. С. 192. 7. Про визначення договору недійсним, зменшення розміру аліментів: Рішення Іллічівського міського суду Одеської області від 12 листопада 2010 року. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/51316309#. 8. Про розірвання аліментного договору та стягнення аліментів. Рішення Апеляційного суду Чернігівської області від 23 грудня 2008 року. Справа № 22ц-2238/2008 р. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/2713440. 9. Про розірвання договору про сплату аліментів на дітей, скасування заборгованості по сплаті аліментів: Рішення Апеляційного суду Львівської області від 23 січня 2017 року. Справа № 456/1836/16. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/64364956. 10. Про розірвання та стягнення аліментів: Рішення Апеляційного суду Чернігівської області від 23 грудня 2008 року. Справа № 22ц-2238/2008 р. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/2713440. 11. Про стягнення аліментів та неустойки за аліментним договором: Рішення Апеляційного суду Харківської області від 27 вересня 2017 року. Справа № 604/17649/16-ц. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/69273103. 12. Романець Ю.В. Система договоров в гражданском праве России: монография/ Ю.В. Романец. М.: Норма: ИНФРА М, 2013. 13. Сімейний кодекс України: Науково-практичний коментар/ За ред. І.В. жилінкової. Х.: Ксилон, 2008. 14. Усачева Е.А. Соглашение об уплате алиментов в российском семейном праве. дисс. канд. юрид. наук. … 12. 00. 03. М., 2016. 15. Харьковская цивилистическая школа: о договоре: монография / И.В. Спасибо-Фатеева, О.П. Печеный, В.И. Крат и др.; под общ. Ред. И.В. Спасибо-Фатеевой. Харьков: Право, 2017. 16. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар (пояснення, тлумачення, рекомендації з використанням позицій вищих судових інстанцій, Міністерства юстиції, наукових фахівців). Т. 7: Загальні положення про зобов’язання та договір/ За ред. проф. І.В. Спасибо-Фатєєвої. Серія. «Коментар та аналітика». Х.ФО-П Лисяк Л. С., 2012.
Опубліковано
2020-06-12
Розділ
Статті