МЕТОДОЛОГІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ КАТЕГОРІЙ «СТРОК» І «ТЕРМІН» У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ*

  • Володимир Васильович Луць
Ключові слова: строк, термін

Анотація

.

Посилання

1. Махов А.С., Серебряков Л.Е. Социальный факт и его роль в познании. Философские науки. 1973. № 6. 2. Иванова З.Д. Юридические факты и возникновение субъективных прав граждан. Сов. государство и право. 1990. № 2. 3. Красавчиков О.А. Юридические факты в советском гражданском праве. М., 1958. 4. Кириллова М.М., Крашенинников П.В. Сроки в гражданском праве. Исковая давность. М.: Статут, 2006. 5. Цивільне право України: підручник: у 2 ч. / за заг. ред. Р.Б. Шишки, В.А. Кройтора. X., 2008. Ч. 1. 6. Грибанов В.П. Сроки в гражданском праве. 1967. 7. Луць В.В. Сроки в гражданских правоотношениях. Известия вузов. Правоведение. 1989. 8. Батянов М.В. Срок действия гражданско-правового договора: дис. ... канд.юрид. наук: спец. 12.00.03. Самара, 2004. 9. Пленюк М.Д. Підстави виникнення зобов’язальних правовідносин в механізмі правового регулювання: монографія. К.: НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України. 2016. 10. Луць В.В. Строки в цивільних правовідносинах. Львів, 1992. 11. Шовкова О.В. Позовна давність як різновид цивільно-правових строків: дис. ... канд. юрид. наук. X., 2007. 12. Романюк Я.М. Застосування цивільно-правових норм у цивільному судочинстві України (питання теорії і практики): монографія. К.: Ін Юре, 2016. 13. Халфина Р.О. Договор в английском гражданском праве. М., 1959. 14. Майданик Н.Р. Натуральні зобов’язання в цивільному праві України: системність, класифікація, види. Науковий вісник Ужгородського націон. університету. 2015.
Опубліковано
2019-12-06
Розділ
Статті