ЧИ ІСНУЄ В УКРАЇНІ ШКОЛА ЮРИДИЧНОЇ ВІЗАНТИНІСТИКИ?

  • Євген Олегович Харитонов Національний університет «Одеська юридична академія»
  • Олена Іванівна Харитонова Національний університет «Одеська юридична академія»
Ключові слова: наукова школа, науковий напрямок, наукові дослідження, візантиністика, адаптація права, інтеграційні процеси

Анотація

У статті досліджуються проблемні питання формування вітчизняної школи юридичної візантиністики, від існу-
вання якої залежить ефективність використання наукового потенціалу для забезпечення адаптації вітчизняного
цивільного законодавства до права Європи в умовах інтеграційних процесів.
На підставі аналізу стану речей у цій галузі, огляду наукових досліджень у галузі візантійського (греко-рим-
ського) права та проблем його рецепції у цивільному праві України обґрунтовано висновок, що наразі у вітчиз-
няному правознавстві формування вітчизняної школи юридичної візантиністики ще не відбулося. Тому поки що
може йтися лише про обрання певного напрямку досліджень, про спробу створення такої школи. Разом із тим
висновок про наявність передумов створення наукової школи юридичної візантиністики дозволяє визначити
завдання діяльності в цьому напрямку.

Біографії авторів

Євген Олегович Харитонов, Національний університет «Одеська юридична академія»

Доктор юридичних наук, професор,
член-кореспондент Національної академії правових наук України,
заслужений діяч науки і техніки України,
завідувач кафедри цивільного права
Національного університету «Одеська юридична академія

Олена Іванівна Харитонова, Національний університет «Одеська юридична академія»

Доктор юридичних наук, професор,
член-кореспондент Національної академії правових наук України,
заслужений діяч науки і техніки України,
завідувач кафедри права інтелектуальної власності та корпоративного права
Національного університету «Одеська юридична академія»

Посилання

1. Окара А. Константинополь – Київ: Візантійська спадщина як фактор побудови нової української ідентичності. «Візантій-
щина»: візантійський цивілізаційний спадок у Центрально-Східній Європі / За ред. А. Домановського, О. Файди ; уклад.
М. Домановська. Харків : Майдан, 2018. С. 183–189. URL : https://byzantina.wordpress.com/2019/03/11/okara-5/.
2. «Василевс. Українська візантиністика». URL : https://byzantina.wordpress.com/2013/10/31/news-605/.
3. Гончаревський В.Е. Цивілізаційний підхід до історії: сучасний український досвід (1991–2009). Київ. 2011. С. 115–116.
4. Азаревич Д. История византийского права. И. 1. Ярославль : Тип. Г.В. Фалька, 1876. 118 с.
5. Азаревич Д. История византийского права. И. 2. Ярославль : Тип. Г.В. Фалька, 1877. 351 с.
6. Егоров С.А. На честное дело жизни: Ярославская юридическая школа. Ярославль : Верхняя Волга, 1997. 288 с.
7. Азаревич Д.И. Режим доступу: URL : https://ru.wikipedia.org/wiki/Азаревич,_Дмитрий_Иванович.
8. Харитонов Є.О. Одеська наукова школа цивільного (приватного) права. Правова доктрина України : у 5 т. Харків : Пра-
во. 2013. Т. 3 : Доктрина приватного права України / Н.С. Кузнєцова, Є.О. Харитонов, Р.А. Майданик та ін. ; за заг.ред
Н.С. Кузнєцової. С. 113–125.
9. Харитонов Є.О. Одеська юридична романістика: правова школа і традиція. Часопис цивілістики: Науково-практичний
журнал. Випуск 11. Одеса. 2011. С. 5–10.
10. Лиман С.І. Середньовічні цивілізації Західної, Центральної та Південно-Східної Європи: досвід досліджень в українських
землях Російської імперії (1804 – перша половина 1880-х рр.) : автореф. дис. ... докт. іст. наук. Харків. 2010. 36 с.
11. Форманюк В.І. Формування Візантійської системи шлюбно-сімейного права (IV–VI ст.) : автореф. дис... канд. юрид. наук :
12.00.01 ; Одес. нац. юрид. акад. Одеса. 2001. 22 с.
12. Харитонова Т.Є. Систематизація права у Візантійській імперії у першій половині VI ст. н.е. (систематизація Юстиніана) :
автореф. дис. канд. юрид. наук : 12.00.01 ; Одес. нац. юрид. акад. Одеса. 2003. 19 с.
13. Попсуєнко Л.О. Правовий статус християнської церкви за Римським імператорським законодавством ІV сторіччя : автореф.
дис... д-ра юрид. наук : 12.00.01 ; Одес. нац. юрид. акад. Одеса. 2006. 19 с.
14. Достдар Р.М. Рецепція принципів візантійської Еклоги сучасним сімейним та спадковим законодавством України : авто-
реф. дис... канд. юрид. наук : 12.00.03 ; Одес. нац. юрид. акад. Одеса. 2005. 20 с.
15. Бардола К.Ю. Система оподаткування у Візантії в IV–IX ст. : автореф. дис... канд. іст. наук : 07.00.02 ; Харк. нац. ун-т
ім. В.Н. Каразіна. Харків. 2003. 20 с.
16. Домановський А.М. Державний контроль та регулювання торгівлі у Візантії IV–IX ст. : автореф. дис... канд. іст. наук :
07.00.02 ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. Харків. 2007. 20 с.
17. Ореховський В.О. Взаємовідносини церкви і держави на євразійському та північноафриканському просторах (I–XVIII ст.)
: автореф. дис... д-ра іст. Наук : 07.00.02 ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. Чернівці. 2009. 34 с.
18. Матвєєнко Т.Є. Греко-римське право доби Юстиніана. Актуальні проблеми держави і права : Збірник наукових праць. Оде-
са. 2000. Вип. 13. С. 59–63.
19. Харитонов Є.О., Форманюк В.І. Візантійське шлюбно-сімейне правота його вплив на регулювання шлюбно-сімейних від-
носин в Україні. Актуальні проблеми політики. Одеса. 1998. Вип. 3-4. С. 79–84.
20. Достдар Р.М. До питання дослідження візантійської традиції права: вплив Еклоги на національне законодавство ІХ–ХІV ст.
Актуальні проблеми держави і права : Збірник наукових праць. Одеса. 2003. Вип. 18. С. 587–590.
21. Харитонов Є.О., Харитонова О.І. Візантійський тип духовності і Україна. Проблеми політики. Зб. наук. праць. Одеса. 1999. Вип. 5. С. 249–254.
22. Харитонов Є.О. Історія приватного права Європи: Східна традиція. Одеса. 2000. 260 с.
23. Харитонов Е.О. Семейное право Украины: между Европой и Византией. Юридическая практика. 2001. № 2. С. 11.
24. Харитонов Е.О., Харитонова Е.И. Современное право Украины: между рецепцией римского и византийского права. Х кол-
локвиум романистов Центральной и Восточной Европы и Азии (Душанбе, 19-21 октября 2005 г.). Душанбе. 2007. С. 82–86.
25. Харитонов Є.О. Формування сучасного цивільного права України: вплив західної та східної традиції права. Правова систе-
ма України: історія, стан та перспективи : у 5 т. Харків : Право, 2008. Т. 3 : Цивільно-правові науки. Приватне право /
за заг. ред. Н.С. Кузнєцової. С. 79–121.
26. Харитонов Є.О. Статути Великого Князівства Литовського як основа формування Східно-Європейської традиції приватно-
го права. Законодавство України, Польщі та Литви у галузі приватного права : матер. міжнародн. кругл. столу (16 трав-
ня 2017 р., м. Одеса). Одеса. 2017. С. 5–8.
27. Чеканов В.Ю. Візантиністика в Київському університеті Св. Володимира (друга половина XIX – початок XX ст.) : автореф.
дис. ... канд. іст. наук. Київ. 2009. 18 с.
28. Чеканов В. Візантиністика в Київському університеті в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.: «недорозвинена школа»
чи «окремий варіант розвитку» ? Історіографічні дослідження в Україні. Київ. 2011. Вип. 21. С. 46–55.
29. Домановський А.М., Домановська М.Є. Проблеми візантиністки в дисертаційних дослідженнях, захищених в Україні у
2009–2011 рр. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. 2012 № 1006. С. 110–141.
Опубліковано
2019-11-11
Розділ
Статті